region-ostergotland

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen är en gemensam nämnd med representation från Östergötland, Kalmar och Jönköping och med placering i Region Östergötland. Nämnden är underställd regionfullmäktige.

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen beslutar om vilken sjukvård inom de regiongemensamma sjukvårdsområdena som ska samordnas inom Sydöstra sjukvårdsregionen samt till vilken enhet den ska samordnas. Nämnden får besluta att viss regionsjukvård ska bedrivas vid enhet utanför regionen. Nämnden har också beslutanderätt över fördelning av tilldelad budget från respektive region för regiongemensam verksamhet.

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen har nio ledamöter och nio ersättare. Region Östergötland, Kalmar och Jönköping väljer vardera tre ledamöter och tre ersättare. Nämndens uppgifter, arbetsformer och organisation regleras i särskilt reglemente. Av reglementet framgår även stödfunktioner för det regionala samarbetet.

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen kan delegera beslutsbefogenheter i ett ärende eller viss grupp av ärenden till nämndens presidium, enligt 6 kap 37 § kommunallagen.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier