region-ostergotland

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har huvudansvaret för att östgötarnas behov av en god hälso- och sjukvård tillgodoses, inom de ramar regionfullmäktige beslutar om.

Nämnden fördelar de pengar som går till hälso- och sjukvård och beställer Region Östergötlands hälso- och sjukvård från både regionägda och externa vårdgivare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska verka för en god hälsa hos befolkningen. Det gör nämnden genom att lyfta fram och prioritera särskilda områden. Vid behov utförs särskilda behovsanalyser som är ett underlag för politiska uppdrag till vårdgivarna. Vårdgivarna gör i sin tur beskrivningar av hur man bedömer sig kunna utföra uppdraget. Därefter fattar nämnden beslut om prioritering och fördelning av resurser och skriver avtal med alla vårdgivare. Nämnden gör också uppföljningar för att se till att beslut och överenskomna avtal genomförs.

Nämnden har också möjlighet att finansiera särskilda informations- och kampanjinsatser som riktas direkt till befolkningen.

För att öka det demokratiska inflytandet i hälso- och sjukvårdsnämnden finns beredningar inrättade under nämnden, där dialog förs med olika grupper och organisationer i samhället.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 17 ledamöter och 11 ersättare.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Hälso- och sjukvårdsnämnden Länk till annan webbplats.

Presidium

Bland hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter väljer regionfullmäktige en ordförande och en till tre vice ordförande, som bildar presidiet. Oppositionen innehar andre vice ordförandeposten.

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium består av:
Fredrik Sjöstrand (M), ordförande
Annicki Oscarsson (KD), 1:e vice ordförande
Lena Micko (S), 2:e vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har till uppgift att planera och förbereda hälso- och sjukvårdsnämndens arbete.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Christina BlomqvistNämndsekreterare

Synpunkter på vården

Om du har synpunkter på din eller anhörigs vård kan du lämna synpunkter.

Tyck till om vården

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier