region-ostergotland

Politiskt styrande dokument

Politiskt styrande dokument är ett av Region Östergötlands verktyg för ledning och styrning och gör det tydligt både för organisationen och för invånare, patienter och kunder, samarbetspartners och andra intressenter vad som kan förväntas av Region Östergötland.

Region Östergötlands styrande dokument delas upp som regelstyrande och målstyrande dokument. Vanligt förekommande styrande dokument som fastställs på politisk nivå är:

 • regelstyrande:
  • policy
  • riktlinjer
  • ansvar och befogenheter
 • målstyrande
  • planer och strategiska dokument
  • länsövergripande planer och strategiska dokument
  • avtal och överenskommelser

Policy

 • Regionövergripande dokument som anger Region Östergötlands principer inom ett visst område eller sakfråga.
 • Beslutas av Regionfullmäktige

Riktlinje

 • Regionövergripande dokument som på politisk nivå anger Region Östergötlands riktlinjer inom ett visst område eller sakfråga.
 • Beslutas av Regionstyrelse eller nämnder

Ansvar och befogenheter

 • Beskriver ansvar och/eller befogenheter för politisk organisation, roller eller befattningar.
 • Kan benämnas som:
  • Reglemente
  • Delegationsordning
 • Beslutas av Regionfullmäktige, nämnder eller styrelse

Planer och strategiska dokument

 • Beskriver politisk ambition och inriktning i en viss fråga. Kan innehålla långsiktiga eller kortsiktiga mål.
 • Kan benämnas som:
  • Program: mål och riktning och övergripande prioriteringar inom ett bredare område.
  • Strategi: mål och riktning och övergripande prioriteringar inom ett avgränsat område
  • Plan: treårsbudgeten och årsplaner
 • Beslutas av Regionfullmäktige, nämnder eller styrelse. Utgångspunkten är att regionfullmäktige ska besluta om styrdokument som har påverkan på flera nämnders områden.

Länsövergripande planer och strategiska dokument

 • Beskriver gemensam politisk ambition och inriktning i en viss fråga där ansvaret är delat mellan olika aktörer. Kan innehålla långsiktiga eller kortsiktiga mål men där Region Östergötlands ansvar för verkställighet är avgränsad och beroende av andra aktörer
 • Kan benämnas primärt som program eller strategi. Benämningen kan vara beroende av krav som Region Östergötland inte har rådighet över.
 • Beslutas av Regionfullmäktige, nämnder eller styrelse.

Avtal och överenskommelser

 • Används vid verksamhetsbeställningar i syfte att nå de politiska målen och ambitionerna. Beskriver avtalets ramar och förväntningar samt parternas rättigheter och skyldigheter.
 • Kan benämnas som:
  • Direktiv
  • Avtal
  • Överenskommelser
  • Verksamhetsbeställning
 • Beslutas av Regionfullmäktige, nämnder eller styrelse

Aktuella styrande dokument

Nedan hittar du aktuella styrande dokument inom olika områden som fastställts på politisk nivå, det vill säga av regionfullmäktige, regionstyrelsen eller nämnder.

Bank- och inköpskort Länk till annan webbplats.

Bolagsordning TvNO Textilservice AB Länk till annan webbplats.

Finanspolicy, placeringsriktlinjer samt finansiell placeringsstrategi Länk till annan webbplats.

Gåvor till regionen/samverkansformer Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsplan och budget Länk till annan webbplats.

Internkontrollplan för regionstyrelsen Länk till annan webbplats.

Internkontrollplan hälso- och sjukvårdsnämnden Länk till annan webbplats.

Internkontrollplan regionutvecklingsnämnden Länk till annan webbplats.

Internkontrollplan trafik- och samhällsplaneringsnämnden Länk till annan webbplats.

Intern styrning och kontroll – internkontrollplan för patientnämnden Länk till annan webbplats.

Policy mot mutor och korruption Länk till annan webbplats.

Policy för representation, gåvor, tjänsteresor m.m Länk till annan webbplats.

Policy och riktlinje för intern styrning och kontroll Länk till annan webbplats.

Program för uppföljing av privata utförare inom Region Östergötland Länk till annan webbplats.

Regionstyrelsens årsplan och budget Länk till annan webbplats.

Regionutvecklingsnämndens årsplan och budget Länk till annan webbplats.

Riktlinje och mål för god ekonomisk hushållning Länk till annan webbplats.

Riktlinje för representation och gåvor från regionen Länk till annan webbplats.

Riktlinjer och regler för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Länk till annan webbplats.

Sponsringsriktlinje Länk till annan webbplats.

Strategiprogram för Region Östergötland 2022-2026 Länk till annan webbplats.

Tjänsteresor och studie-/planeringsresor Länk till annan webbplats.

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsplan och budget Länk till annan webbplats.

Treårsbudget 2024-2026 med fokusområden 2024 Länk till annan webbplats.

Ägardirektiv för AB Östgötatrafiken Länk till annan webbplats.

Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Länk till annan webbplats.

Ägarstrategi för de regionägda vårdcentralerna Länk till annan webbplats.

Ägardirektiv för TvNo Textilservice AB Länk till annan webbplats.

Länsgemensamt regelverk för hjälpmedelsförskrivning (inkl policy) Länk till annan webbplats.

Policy för föreningsbidrag inom hälso- och sjukvårdsområdet Länk till annan webbplats.

Överenskommelser och avtal

Avtal läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård sammansatt Länk till annan webbplats.

Avtal överlåtelse av skyldighet att erbjuda hjälso- och sjukvård i ordinärt boende Länk till annan webbplats.

Ramavtal för Ungdomshälsa i Östergötland, med bilaga Länk till annan webbplats.

Regelbok för vårdval inom allmäntandvård för barn och unga Länk till annan webbplats.

Regelbok för vårdval inom gynekologi i öppenvård Länk till annan webbplats.

Regelbok för vårdval inom primär hörselrehabiltiering Länk till annan webbplats.

Regelbok för vårdval inom primärvård i Östergötland Länk till annan webbplats.

Regelbok för vårdval inom öppen specialiserad hudsjukvård Länk till annan webbplats.

Regelbok för vårdval inom öppen specialiserad ögonsjukvård Länk till annan webbplats.

Överenskommelse om uppdrag mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och produktionsenheten för hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats.

Överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen Länk till annan webbplats.

Överenskommelse om samverkan för trygg utskrivning Länk till annan webbplats.

Överenskommelse om samverkan psykisk funktionsnedsättning och missbruk Länk till annan webbplats.

Överenskommelse om samverkansavtal för gemensamt HVB Länk till annan webbplats.

Överenskommelse om uppdrag 2024 mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och Folktandvården Länk till annan webbplats.

Överenskommelse om uppdragsbeskrivning för klinisk farmakologi Länk till annan webbplats.

Överenskommelse samråd vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Överenskommelse samverkan barn och unga Länk till annan webbplats.

Överenskommelse samverkan kring trygg, säker vård för barn och unga 0-20 år som vårdas utanför hemmet Länk till annan webbplats.

Bredbandsstrategi för Östergötland 2018-2025 Länk till annan webbplats.

Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030 Länk till annan webbplats.

Kompetensförsörjningsstrategi för Östergötland Länk till annan webbplats.

Kulturplan för Östergötland 2024-2027 Länk till annan webbplats.

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Östergötlands län 2022-2033 Länk till annan webbplats.

Regional besöksnäringsstrategi för Östergötland Länk till annan webbplats.

Regional biblioteksplan för Östergötland 2024-2027 Länk till annan webbplats.

Regional cykelstrategi för Östergötland Länk till annan webbplats.

Regionalt serviceprogram Östergötland 2023-2030 Länk till annan webbplats.

Region Östergötlands internationella strategi Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för Region Östergötlands landsbygdsstipendium Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för stöd till projektverksamhet, mikrobidrag och kommersiell service Länk till annan webbplats.

Riktlinjer gällande Regionalt arrangörsbidrag (fd Arrangörsgarantin) Länk till annan webbplats.

Smart specialiseringsstrategi Länk till annan webbplats.

Stipendiebelopp för Årets landsbygdsstipendiat Länk till annan webbplats.

Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen Länk till annan webbplats.

Utvecklingsstrategi för Östergötland – RUS Länk till annan webbplats.

Överenskommelser och avtal

Hållbar integration i Östergötland 2021–2025 Länk till annan webbplats.

Regional överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och idéburen sektor i Östergötland Länk till annan webbplats.

Regionalt verksamhetsbidrag Bygdegårdsdistriktet Östergötland Länk till annan webbplats.

Regionalt verksamhetsbidrag Hembygdsförbundet Östergötland Länk till annan webbplats.

Regionalt verksamhetsbidrag Norrköpings konstmuseum Länk till annan webbplats.

Regionalt verksamhetsbidrag RUM Östergötland Länk till annan webbplats.

Regionalt verksamhetsbidrag Teatercentrum Östra Länk till annan webbplats.

Regionalt verksamhetsbidrag UNGA TIO Länk till annan webbplats.

Regionalt verksamhetsbidrag Vadstena-akademien Länk till annan webbplats.

Regionalt verksamhetsbidrag Svensk Form Öst Länk till annan webbplats.

Uppdragsbeskrivning och verksamhetsbeställning Scenkonst Öst 2020-2023 Länk till annan webbplats.

Uppdragsöverenskommelse Hemslöjden i Östergötland 2020-2023 Länk till annan webbplats.

Uppdragsöverenskommelse Kulturarv Östergötland Länk till annan webbplats.

Uppdragsöverenskommelse regional folkbildningsverksamhet/Bildningsförbundet Östergötland Länk till annan webbplats.

Uppdragsöverenskommelse regional idrottsverksamhet RF-SISU Östergötland Länk till annan webbplats.

Uppdragsöverenskommelse med Riksteatern Östergötland 2020-2023 Länk till annan webbplats.

Uppdragsöverenskommelse med Östergötlands museum 2020-2023 Länk till annan webbplats.

Uppdragsöverenskommelse med Östergötlands Arkivförbund 2020-2023 Länk till annan webbplats.

Uppdragsöverenskommelse regional konstkonsulent 2020-2023 Länk till annan webbplats.

Uppdragsöverenskommelse Rejmyre Art Lab 2021-2023 Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Typer av styrande dokument

Regelstyrande dokument används för att säkra lagefterlevnad, föreskrifter, kvalitet och arbetsformer.

Målstyrande dokument används för att beskriva inriktningar och ambitioner.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier