region-ostergotland

Beredningar och råd

För att öka det demokratiska inflytandet i nämnder finns ett antal råd och beredningar för dialog med olika grupper och organisationer i samhället.

Beredningen för omvärldsanalys och långsiktig planering

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i beredningen för omvärldsanalys och långsiktig planering Länk till annan webbplats.

Beredningen för hållbarhet och hälsa

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i beredningen för hållbarhet och hälsa Länk till annan webbplats.

Regionstyrelsens beredning för personal- och kompetensförsörjning

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i regionstyrelsens beredning för personal- och kompetensförsörjning Länk till annan webbplats.

Behovsstyrningsberedningar

Beredningarna för brukardialog har till uppgift att genom dialog med medborgare och brukare bidra med underlag till behovsanalyser och uppdrag. Beredningarnas kunskaper kring befolkningens behov och erfarenheter av hälso- och sjukvården utgör ett viktigt inslag i behovsstyrningen.

Respektive beredning leds av en ordförande och en vice ordförande.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i beredning för behovsstyrning 1 Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i beredning för behovsstyrning 2 Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i beredning för behovsstyrning 3 Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i beredning för behovsstyrning 4 Länk till annan webbplats.

Beredningen för näringsliv och kompetensförsörjning/utbildning

Beredningen har 11 ledamöter. Ordförande och vice ordförande ska vara ledamöter eller ersättare i regionutvecklingsnämnden. Beredningen har som uppgift att öka kunskapen om och bereda frågor kopplade till områdena:

  • Tillväxt, innovation och näringslivsutveckling, inklusive besöksnäring.
  • Regional platsmarknadsföring.
  • Kompetensförsörjningen i Östergötland.

Kontaktuppgifter för förtroendevalda i beredningen för näringsliv och kompetensförsörjning/utbildning Länk till annan webbplats.

Beredningen för kultur och friluftsliv

Beredningen har 11 ledamöter. Ordförande och vice ordförande ska vara ledamöter eller ersättare i regionutvecklingsnämnden. Beredningen har som uppgift att öka kunskapen om och bereda frågor kopplat till det regionala uppdraget för kultur och friluftsliv. Beredningen ska särskilt följa:

  • arbetet med och genomförande av kulturplanen
  • strategisk utveckling av Östgötaleden.

Kontaktuppgifter för förtroendevalda i beredningen för kultur och friluftsliv Länk till annan webbplats.

Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning

Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning är ett samarbetsorgan mellan funktionshindersorganisationerna i länet och Region Östergötland. Rådet arbetar med övergripande funktionshinderspolitiska frågor och andra frågor som till exempel berör tillgänglighet, inom regionens olika ansvarsområden. Ärenden om enskilda personer behandlas inte inom rådet.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Region Östergötlands pensionärsråd

Region Östergötlands Pensionärsråd är ett samrådsorgan mellan Pensionärsorganisationer och regionens folkvalda. Rådet fungerar som mötesplats för information och diskussion kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvård. Parterna arbetar gemensamt och i sina egna organisationer med att sprida kunskap och information samt skapa kanaler för att lyfta frågor av betydelse i dialogen mellan medborgare och politiker.

Region Östergötlands representation i pensionärsrådet utgörs av fem ledamöter och fem ersättare. Därutöver ingår åtta ledamöter och åtta ersättare från pensionärsorganisationerna.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Region Östergötlands pensionärsråd Länk till annan webbplats.

Regionens arvodeskommitté

Regionens arvodeskommitté bereder frågor som rör de förtroendevaldas arvoden och andra ersättningar. Kommittén är i regel vilande under merparten av mandatperioden.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Region Östergötlands arvodeskommitté Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Relaterad information

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier