region-ostergotland

Hälsosam uppväxt - kunskapsunderlag

Kunskapsunderlaget Hälsosam uppväxt är framtaget i samverkan mellan länets kommuner och regionen. Målet är att bidra till att alla barn och unga kan ges möjlighet till hälsosamma levnadsvanor och god hälsa. Utifrån detta övergripande mål är länsövergripande samverkan, levnadsvanor och uppföljning de viktigaste fokusområdena.

Arbetet för att främja en hälsosam uppväxt behöver vara kunskapsbaserat och stärka människors handlingsutrymme och möjligheter till hälsosamma levnadsvanor. Insatser inom området föreslås vara både främjande och förebyggande och bidra till att minska skillnader i levnadsvanor och hälsa mellan olika geografiska områden.

Kunskapsunderlaget beskriver vad som behövs för att nå långsiktiga politiska mål och omfattar en stor andel av de politiska nämndernas områden inom kommunerna och regionen.

Kunskapsunderlaget kan omsättas genom lokala handlingsplaner/styrande dokument inom kommuner och regionen som beskriver hur nedanstående mål ska nås fram till år 2030:

  • Minskad andel barn och unga med övervikt och fetma, ökad andel kariesfria barn, ökad andel barn och unga med hälsosamma matvanor och som är fysisk aktiva i enlighet med gällande rekommendationer.
  • Minskade skillnader mellan olika geografiska områden avseende ohälsosamma levnadsvanor, karies, övervikt och fetma/obesitas hos barn och unga.

För att kvalitetssäkra arbetet och göra det långsiktigt hållbart rekommenderas återkommande uppföljningar och vid behov revidering av Kunskapsunderlaget.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier