region-ostergotland

Folkhälsorapporter

Folkhälsorapport 2023

En övergripande slutsats i Region Östergötlands nya folkhälsorapport är att hälsan blir bättre för många, men inte för alla. Det har gått fyra år sedan den förra folkhälsorapporten presenterades, och redan då sågs att ojämlikheten i hälsa ökar. Den ekonomiska ojämlikheten fortsätter att öka liksom de socioekonomiska skillnaderna i hälsa.

Skillnaderna i hälsa återkommer för alla mått på socioekonomisk status, så som utbildning, arbete och inkomst. Skillnaderna finns inom nästan alla hälsoområden. Lägre socioekonomisk status är förenat med fler ohälsosamma levnadsvanor, kortare livslängd, större risk för depression samt högre sjuklighet och död i hjärt-kärlsjukdom, cancer, covid-19 och suicid.

Rapporten omfattar fyra områden: livsvillkor, levnadsvanor, psykisk hälsa och äldres hälsa. Två tredjedelar av befolkningen i Östergötland har minst en ohälsosam levnadsvana. Riskbruk av alkohol och rökningen går ner, men andelen som lider av psykisk ohälsa ökar, framför allt bland flickor och unga kvinnor. En majoritet av de äldre skattar sin hälsa som god, men det finns stora skillnader inom gruppen. Detta och mycket annat går att läsa om i rapporten.

Syftet med rapporten är att inspirera samhällets olika aktörer till beslut och insatser som kan skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och minskade skillnader i hälsa.

Folkhälsoaspekter av covid-19

I två rapporter redogörs för vilka effekter på folkhälsan covid-19 pandemin har haft och kan komma att få framåt. Den första är ett kunskapsunderlag som publicerades år 2020, det vill säga under pågående pandemi. År 2022 följdes kunskapsunderlaget upp med en nulägesbeskrivning av hur människor i Östergötland påverkats av pandemin.

Det som identifierades som möjliga konsekvenser 2020 stämde väl överens med vad som framkom i den uppföljnande rapporten 2022. Pandemin har påverkat hela samhället och alla individer, men på olika sätt. Socioekonomiskt utsatta drabbades hårdast av pandemin. Det är en grupp som redan före pandemin hade ökad risk för ohälsa, vilken i sin tur förstärker ojämlikheten i hälsa ytterligare.

Folkhälsorapport 2019

Detta är den första folkhälsorapporten i Östergötland sedan Östgötakommissionens rapport om jämlik hälsa 2015. Den visar att hälsan blir bättre, men inte för alla och skillnaderna mellan olika grupper är stora. Rapporten presenterar utvecklingen över tid för följande fyra områden: livsvillkor, levnadsvanor, psykisk hälsa och äldres hälsa.

Östgötakommissonens slutrapport

Under åren 2013-2014 arbetade en kommission för folkhälsa med att kartlägga och analysera hälsoläget i Östergötland. Resultatet visade att det finns påtagliga sociala skillnader i hälsa. Kommissionen valde att fokusera på strukturella faktorer i samhället som påverkar människors hälsa och utifrån dessa faktorer ge rekommendationer på insatser för jämlik hälsa. Rekommendationerna ska ses som en inledning på ett långsiktigt arbete i regionen med målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier