region-ostergotland

Folkhälsostrategi

Folkhälsostrategin för god och jämlik hälsa har tagits fram på uppdrag av Region Östergötland i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen i Östergötland och civilsamhället. Strategin utgår från den Regionala utvecklingsstrategin (RUS), den nationella folkhälsopolitiken och Agenda 2030.

Folkhälsostrategin för Östergötland ska stimulera till ett långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete för att uppfylla det nationella folkhälsopolitiska målet att ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Strategin ska, utifrån Östergötlands förutsättningar, identifiera inriktningsmål och prioriteringar för det regionala folkhälsoarbetet och är en pusselbit av flera för att stödja arbetet för regional utveckling. Folkhälsostrategin omfattar hela Östergötland och arbetet sker i samverkan mellan Region Östergötland, Östergötlands kommuner, Länsstyrelsen i Östergötland, Linköpings universitet, berörda statliga myndigheter och civilsamhället.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier