region-ostergotland

ANDTS-strategi

Region Östergötland är en viktig aktör i arbetet kring ANDTS-frågorna (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). Den regionala ANDTS-strategin har tagits fram i samverkan mellan fyra av länets kommuner, Region Östergötland, Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Östergötland.

På initiativ av det regionala ANDTS-rådet har en förnyad regional ANDTS-strategi tagits fram för åren 2022-2026. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Strategin omfattar även spel, nikotinprodukter och narkotikaklassade läkemedel.

För att nå det uppsatta målet krävs ett strategiskt, långsiktigt och målmedvetet arbete i samverkan mellan olika aktörer, samtidigt som de olika myndigheterna fullgör sina kärnuppdrag. Civilsamhället har en viktig roll i arbetet och deras engagemang bör tillvaratas. ANDTS-arbetet sträcker sig från främjande och förebyggande insatser till vård och behandling.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier