region-ostergotland

Grafisk profil

Den grafiska profilen utgör en central del av Region Östergötlands varumärke. Genom att följa de riktlinjer som finns i den grafiska manualen säkerställs en visuellt enhetlig, tydlig och tillgänglig kommunikation.

Övergripande riktlinjer och grundelement

Den grafiska profilen utgår från grundelementen logotyp, typsnitt och profilfärger. Riktlinjer om hur dessa element ska användas i förhållande till varandra, det budskap som ska förmedlas och kommunikationskanal återfinns i Region Östergötlands grafiska manual.

Logotyp

Region Östergötlands logotyp består av en symbol och en orddel. Logotypen används alltid i de utföranden och enligt de riktlinjer som återfinns i den grafiska manualen. Det är inte tillåtet att skapa egna original eller varianter av logotypen.

Ladda ner Region Östergötlands logotyper

Färg

Mörkblått är Region Östergötlands primära profilfärg och den ska som regel finnas med i det material som produceras. Den mörkblå färgen används alltid oförändrad. Det innebär att den aldrig nyanseras, används med transparens eller tonas mot andra färger.

Färgkoder för mörkblått:
HEX 182745
RGB 24 39 69
CMYK 90 66 5 63
Pantone 289 C

Utöver mörkblått har Region Östergötland en generös palett med kompletterande färger. Dessa finns specificerade i den grafiska manualen.

Typsnitt och typografi

Region Östergötlands identitetstypsnitt är Roboto (laddas ner via Google Fonts). Roboto används till både rubriker och brödtext i såväl digitala kanaler som enklare trycksaker.

I styrande dokument, rapporter eller andra mer omfattande trycksaker används typsnittet Georgia till brödtext.

Tydliga och tillgängliga textbudskap handlar om mycket mer än att använda rätt typsnitt. I den grafiska manualen finns goda råd om hur text kan bearbetas för att bli lätt att läsa och ta till sig.

Exempel på material som
ska följa den grafiska profilen

Nedan följer vanligt förekommande material som ska utformas enligt riktlinjerna i den grafiska manualen. I de flesta fall behövs hjälp från grafisk formgivare.

Trycksaker

Broschyrer och foldrar, affischer, flyers och informationsblad, mappar, programblad, inbjudningar.

Kontor

Brevpapper och kuvert, visitkort, korrespondenskort, anslag, kallelser, protokoll, namnbrickor, Powerpoint-presentationer.

Annonser

Informationsannonser, webbannonser, profileringsannonser.

Rekryteringsannonser ska följa konceptmanualen för arbetsgivarvarumärket.

Profilmaterial och utställningsmaterial

Roll ups, vepor och flaggor, utställningsbord och monterutrustning, profilkläder, profilprodukter, give aways och gåvor.

Material kopplat till rekrytering ska följa konceptmanualen för arbetsgivarvarumärket.

Skyltar

För skyltning i Region Östergötlands lokaler ansvarar Regionfastigheter.

Riktlinjer för bildspråk

Ett enhetligt bildspråk bidrar till att bygga en tydlig identitet för Region Östergötland. Region Östergötland har fyra grundläggande ledord som sammanfattar vad som ska tas hänsyn till vid fotografering eller bildval: framåtriktat, äkta, nära och fokuserat. Vad detta innebär konkret beskrivs i Region Östergötlands grafiska manual.

För bilder från vårdverksamheter är det viktigt att Region Östergötlands hygienregler följs. Kontakta oss om du har frågor.

E-post: kommunikation@regionostergotland.se

Varumärkeshierarki

Huvudregeln är att kommunikation som görs för verksamheter som ingår i Region Östergötland ska ha avsändare Region Östergötland och följa Region Östergötlands grafiska manual.

Vissa verksamheter inom Region Östergötland är väl definierade undantag som helt eller delvis använder annan grafisk profil. Några av dessa verksamheter är: Naturbruksgymnasiet, Lunnevads folkhögskola och Folktandvården, samt de av Region Östergötland helt eller delvis ägda bolag.

Samprofilering

Samarbeten och samverkan

Region Östergötland är inte sällan del i samarbeten och samverkansprojekt. I dessa sammanhang kan logotypen figurera tillsammans med andra logotyper. Det kan gälla samarbeten med myndigheter, kommuner, andra regioner, universitet, organisationer eller företag.

Det finns tre olika nivåer för samarbeten som påverkar logotypens placering och vilken grafisk manual som gäller.

Region Östergötland är huvudman:

Material som produceras följer Region Östergötlands grafiska manual. Logotyper för övriga partners placeras enligt riktlinjer i den grafiska manualen.

Region Östergötland är jämbördig part:

Material som produceras följer sannolikt ingen av parternas grafiska profil utan utformas för att passa budskap, kanal och målgrupp.

Region Östergötlands logotyp ska finnas med* och riktlinjerna i den grafiska manualen om hur logotypen får användas och placeras gäller.

Region Östergötland är samarbetspartner:

Region Östergötlands logotyp ska finnas med* och riktlinjerna i den grafiska manualen om hur logotypen får användas och placeras gäller.

*Undantag

I de fall det är många aktörer och alla logotyper inte får plats på ett tillfredställande sätt går det bra att ersätta logotyp med en förtydligande text. I stil med:

"... är ett samarbete mellan Region Östergötland, [aktören A], [aktören B] och [aktören C].”

”… är ett samverkansprojekt mellan Region Östergötland och länets 13 kommuner.”

Annan utförare

När en verksamhet finansieras och bedrivs helt på uppdrag av Region Östergötland ska detta framgå i all kommunikation som utföraren riktar till användare, patienter eller invånare.

Kontakta oss vid behov av logotypen "Vi arbetar på uppdrag av Region Östergötland".

E-post: kommunikation@regionostergotland.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier