region-ostergotland

Projektet Siish

Vården behöver fler smarta lösningar som hjälper patienterna till bättre hälsa. Därför deltar Region Östergötland i projektet Siish. Målet är att avsevärt förkorta tiden för införandet av innovationer i vården.

Trycket på vården ökar ständigt, samtidigt som resurserna minskar. Nya innovativa produkter och metoder är en del i lösningen av problemet. Men tiden, från att ett behov är identifierat till att en ny kvalitetssäkrad lösning kan användas, är för lång. Det finns ett stort behov av att snabbare införa innovativa produkter och lösningar i hälso- och sjukvården på ett tryggt och kvalitetssäkrat sätt.

Region Östergötland är en viktig part i projektet, tillsammans med landets övriga sex universitetssjukhus med omgivande innovationsorganisationer. Genom att identifiera, ta till vara, testa och sprida de goda arbetsmetoder som redan finns, stärka de regionala innovationsstöden och påverka regelverket kring införandet av innovationer så ska vi nå målet – samordnade arbetsmetoder för snabbare implementering av nya lösningar i vården över hela landet.

Utvecklingsområden

I en förstudie till projektet har deltagarna identifierat sex övergripande områden där behovet av utveckling är extra stort:

  • Engagerat ledarskap som sätter mål och resurser för innovationsarbete.
  • Effektiva kontaktvägar för samverkan mellan vården, näringsliv och forskning.
  • Förankrade innovationsstrategier och processer i hälso- och sjukvården.
  • Ökad kunskap om regelverk såsom upphandlingsregler och regler kring hälsodata till exempel, hos företag med potential att göra nytta för vården.
  • Ökad kunskap hos offentliga och privata aktörer om innovationsprocessens delar samt förbättrat samarbete mellan aktörerna.
  • Förändrad kultur för att öka intresse och vilja att införa innovationer.

Från januari 2024 ligger projektets fokus på utvecklings- och förbättringsarbete. Deltagarna kommer att arbeta såväl regionalt som tvärregionalt för att dels förbättra goda arbetsmetoder som redan finns, dels utveckla nya efter behov. Dessa metoder kommer sedan att spridas nationellt. Arbetet pågår fram till sommaren 2025.

Fakta Siish

Siish finansieras av Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet Swelife. Dessa sju regioner med omgivande innovationsorganisationer ingår i Siish:

Region Västerbotten
Region Örebro
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Östergötland
Region Skåne
Västra Götalandsregionen

Sociala medier

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier