region-ostergotland
Tåg med solnedgång i bakgrunden

Kollektivtrafik

Region Östergötland ansvarar för all kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Frågorna hanteras av trafik- och samhällsplaneringsnämnden på uppdrag av regionfullmäktige.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

De regionala kollektivtrafikmyndigheternas uppdrag regleras av Lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Lagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 sätter resenären i fokus och innebär att det blir möjligt för privata aktörer att fritt etablera sig på kollektivtrafikmarknaden. Ett av syftena med lagen är också att tydliggöra skillnaden mellan politiskt strategiska beslut och beslut om den operativa verksamheten.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar bland annat för:

  • Att regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken.
  • Att besluta om allmän trafikplikt. Besluten fattas med utgångspunkt från det regionala trafikförsörjningsprogrammet och omfattar den regionala kollektivtrafik som samhället ansvarar för och tecknar avtal om.
  • Att upphandla och samordna allmän trafik.
  • Att genomföra formella samråd med kommuner, berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer.
  • Att ta emot anmälningar från kollektivtrafikföretag som avser att bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund.
  • Att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper.
  • Att verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet.

Östgötatrafiken

AB Östgötatrafiken som ägs av Region Östergötland har ansvaret att sköta den dagliga driften. Östgötatrafiken ansvarar också på myndighetens uppdrag bland annat för planering av trafiken, tidtabeller, marknadsföring och kundtjänst. Har du frågor eller synpunkter på kollektivtrafiken? Vänligen vänd dig till Östgötatrafikens kundservice.

Kundservice för Östgötatrafiken (ostgotatrafiken.se) Länk till annan webbplats.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för hur kollektivtrafiken ska utvecklas fram till år 2030. I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs hur kollektivtrafikens ska utvecklas utifrån sex olika målområden. Det handlar om att skapa en attraktiv kollektivtrafik, ett klimatneutralt resande, en god geografisk tillgänglighet och om att få fler nöjda resenärer, öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar och öka kollektivtrafikens marknadsandel.

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver de långsiktiga målen och strategiska prioriteringar för kollektivtrafiken i Östergötland. Programmet fungerar också som vägledande planeringsunderlag för kommunerna och andra aktörer i regionen. Innehållet är framtaget efter dialog med berörda kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenörer och intresseorganisationer.

Programmet är Region Östergötlands tredje trafikförsörjningsprogram som antogs av regionfullmäktige i november 2020.

I listan med dokument på den här sidan kan du läsa om direktiv för revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Kontakt

Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier