region-ostergotland

Målbilder för buss- och tågtrafik i Östergötland

Två tåg på tågstation

Syftet med den buss- och tågstrategiska målbilden är att visa en samlad bild för hur Region Östergötland ska agera strategiskt för att tillgodose resandebehovet med buss- och tågtrafik.

Tågstrategisk målbild 2040

Resandet med tåg har under senare år ökat kraftigt till, från och inom Östergötland och förväntas öka ännu mer med Ostlänkens tillkommande. Tågtrafik har hög kapacitet, är miljövänlig i drift, erbjuder korta restider och kan starkt bidra till hållbar regional utveckling.

Fokus i utredningen och för målbilden har varit Östgötapendelns sträckning och dess kommande behov av kapacitet. Men även övriga trafiksystem som berör regionen har beaktats. Utgångspunkten är ett målår, ”2040”, då Ostlänken finns på plats till och med Linköping. På så sätt utgör målbilden en grund för Regionen själv och för aktörer i regionen att förhålla sig till, samt svarar upp mot Ostlänken.

Målbilden är skriven med utgångspunkt från regionens perspektiv med ambitionen att se förbi administrativa gränser. De regionalpolitiska målen har varit utgångspunkt för arbetet. Den är således en tolkning, en konkretisering i form av strategisk regional tågtrafik, av de mål som redan återfinns i det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP). Målbilden är underordnad dessa dokument, och ska bistå till att uppnå det som står i dem.

Busstrategisk målbild 2030

Kollektivtrafik i Östergötland

I Östergötland utgör Östgötapendeln och stomlinjerna med buss trafiksystemets grund, och de kompletteras med annan linjetrafik och en mer yttäckande närtrafik. För att klargöra busstrafikens roll i det sammanhållande trafiksystemet har det identifierats ett behov, såväl hos Region Östergötland som hos länets kommuner, att förtydliga busslinjetrafikens struktur och roll i regionen för dess utveckling. Det finns också ett behov av att fastställa en målbild för busstrafikens utveckling baserat på de politiskt fastställda målen för kollektivtrafiken. Denna målbild bör vara något som både interna och externa parter aktivt kan arbeta mot och förhålla sig till.

Målbilden bygger på tidigare fattade beslut och inriktningar kring länets och kollektivtrafikens utveckling, främst hämtade från Utvecklingsstrategi för Östergötland och Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland 2030. Kärnan i den busstrategiska målbilden innefattar en planeringskarta samt en trafiksystemskarta med tillhörande beskrivningar och trafikkvaliteter. Dessa utgör de mest centrala delarna för såväl samverkan med externa parter som för den interna styrningen av utvecklingen för den regionala busslinjetrafiken.

Kontakt

Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier