region-ostergotland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland 2040

Ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland 2040 är nu på remiss fram till den 15 oktober 2024.

Förslaget beskriver bland annat det framtida behovet av kollektivtrafik, inriktning för kollektivtrafikens utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna nås.

Har du frågor om remissförslaget kan du mejla till Östgötatrafiken.

E-post: dialog@ostgotatrafiken.se

Lämna synpunkter på förslaget

Synpunkter på remissen kan lämnas via mejl senast den 15 oktober 2024. Skriv ”RÖ 2024/4950” i ämnesraden.

E-post: registrator@regionostergotland.se

Vad är ett trafikförsörjningsprogram?

I ett trafikförsörjningsprogram finns bland annat mål och strategiska val för hur kollektivtrafiken i ett län ska utvecklas framöver. I kollektivtrafiklagen står det vad som ska finnas med i ett trafikförsörjningsprogram.

Trafikförsörjningsprogrammet beslutas av regionfullmäktige i Region Östergötland, som också är länets regionala kollektivtrafikmyndighet. Avtal tecknades 2011 med dåvarande Landstinget i Östergötland och länets kommuner. Överenskommelsen innebar att landstinget, numera regionen, ska utgöra länets regionala kollektivtrafikmyndighet.

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för kollektivtrafiken. Men omvärlden förändras ständigt. Människors beteenden och preferenser förändras också. Därför behöver vi tillsammans med regelbundenhet ompröva det som står i trafikförsörjningsprogrammet.

Vilken kollektivtrafik som är möjlig att erbjuda styrs av vilka medel som är avsatta i regionens budget då trafiken finansieras av skattemedel och biljettintäkter. Då alla delar i processen beaktats tas ett förslag till trafikförsörjningsprogram fram och remissbehandlas före beslut.

Hur genomförs arbetet med att aktualisera trafikförsörjningsprogrammet?

Processen för att ta fram den strategiska inriktningen av trafikförsörjningsprogrammet bygger på delaktighet. Efter beslut i trafik- och samhällsplaneringsnämnden tillsattes en beredning för kollektivtrafik som har arbetat med att ta fram förslag till remiss. En politisk referensgrupp med representanter från samtliga kommuner i Östergötland har deltagit i arbetet. Samråd och dialog har även hållits med kunder, näringsliv och olika intresseorganisationer.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har fått information om förslaget till trafikförsörjningsprogram som går på remiss till bland annat länets kommuner, offentliga myndigheter och andra berörda organisationer.

Efter korrigeringar sänds sedan förslaget vidare för behandling och beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier