region-ostergotland

Internationellt

Det internationella samarbetet ska bidra till att stärka och vidareutveckla arbetet inom Region Östergötlands olika områden.

Uppdrag

Region Östergötland arbetar med internationell samverkan. Att utbyta erfarenheter med aktörer i andra länder ger nya insikter som ökar kunskapen och ger inspiration i utvecklingsarbetet samt förbättrar regionens sätt att utföra sina verksamheter. Genom att vara med i internationella utbyten får Region Östergötland möjlighet att genomföra planerade utvecklingsinsatser.

Samarbetet ger ökad kunskap som förbättrar det uppdrag regionen levererar gentemot medborgarna till exempel inom hälso- och sjukvård, regional utveckling eller kollektivtrafik. Det internationella perspektivet ska vara en integrerad del regionens arbete. Målsättningen är att alla verksamheter regelbundet ska delta i någon form av internationellt utbyte.

Verksamhet

Region Östergötland är engagerad i olika samarbeten inom det internationella området, inom såväl EU som övriga världen. Regionen driver och deltar i fler internationella projekt och ingår dessutom i olika internationella nätverk och organisationer inom prioriterade områden. Internationellt arbete är något vi arbetar med inom våra ansvarsområden som region både kopplat till hälso-och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling.

Hälso- och sjukvård

Region Östergötland har flera internationella engagemang inom hälso- och sjukvård. Region Östergötland är också medlemmar i internationella utbyten som till exempel ett nätverk med fokus på folkhälsa, HelathyCities, och det europeiska hälso- och sjukvårdsnätverket på EU-nivå, EUREGHA.

Inom Katastrofmedicinskt centrum har Region Östergötland det internationella medicinska programmet (IMP). Verksamheten inom IMP organiserar utbytesprojekt mellan Region Östergötland och låg- och medelinkomstländer eller länder som drabbats av kriser. Programmen syftar till ömsesidig nytta genom att upprätthålla eller förbättra den nationella kapaciteten i partnerländerna och samtidigt uppnå nyttoeffekter för Region Östergötlands personal i form av lärande från utmanande medicinska och resursmässiga förhållanden.

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) har ett uppdrag att vara ett nationellt och internationellt centrum inom ämnesområdena katastrofmedicin och traumalogi.

Transport, energi och klimat

Inom områden som transport, energi och klimat och EU:s sammanhållningspolitik är vi medlemmar i nätverket CPMR och deras arbetsgrupper inom dessa teman på både politisk och tjänstepersonsnivå. Här får vi som region möjlighet att ha inspel, knyta kontakter, få ta del av tidiga analyser av vad som är på gång på EU-nivån m.m.

Östersjösamarbete

Som kustlän vid Östersjön är Östersjörelaterade frågor också särskilt prioriterade i vårt internationella arbete. Region Östergötland deltar aktivt i Östersjösamarbetet och genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. Region Östergötland ansvarar också för ett av två svenska så kallade Nationella kontaktpunkter för det gränsöverskridande EU-programmet Interreg Central Baltic under programperioden 2021-2027. Vi är också med i ett Nordiskt skärgårdssamarbete på såväl som politisk som tjänstpersonnivå.


EU-kontoret i Bryssel

Arbetet i EU påverkar vardagen för invånarna i Östergötland. Därför finns Region Östergötland representerat i Bryssel där EU-kontoret fungerar som en länk mellan Östergötland och EU. Kontoret bevakar EU:s politik i frågor som är prioriterade för regionen samt representerar Östergötland vid externa möten. Kontoret arbetar även för att öka kunskapen om EU:s politiska processer hos östgötska aktörer.

Region Östergötlands EU-kontor Länk till annan webbplats.

Politisk styrning

Regionstyrelsen ansvarar för de strategiska frågor som rör området internationell samverkan och beslutar om Region Östergötlands internationella strategi för varje mandatperiod.

Regionala utvecklingsnämnden, trafik- och samhällsplaneringsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för internationell samverkan inom respektive uppdrag.

Inom respektive nämnds område förekommer att politiker har uppdrag i internationella nätverk eller internationella arbetsgrupper.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier