region-ostergotland

Säkerhet och krisberedskap

Region Östergötland arbetar aktivt med säkerhet och har tydliga rutiner, tekniska lösningar och bedriver omvärldsbevakning och utbildningar i säkerhet för medarbetare. Säkerhetsarbetet är förebyggande, i syfte att förhindra negativa händelser och minska konsekvenserna om de ändå inträffar.

Varje dag vistas många personer i Region Östergötlands lokaler. Alla patienter, besökare, medarbetare, förtroendevalda och studerande ska då känna sig trygga och säkra, oavsett om verksamheten drivs av Region Östergötland eller av entreprenörer vars tjänster regionen har upphandlat.

Region Östergötland arbetar även aktivt med kontinuitetshantering som syftar till att minska effekten av störningar och avbrott i tillgången av externa tjänster, produkter och material som verksamheten är beroende av.

Brandskydd

För att förebygga bränder och för att minska skadorna om en brand ändå uppstår arbetar Region Östergötland systematiskt med brandskydd. Arbetet handlar dels om åtgärder i Region Östergötlands byggnader, dels om brandutbildningar för medarbetarna. I regionens lokaler finns till exempel brandtekniska avskiljningar, utrymningsvägar, brandlarm och sprinklersystem.

Alla medarbetare i Region Östergötland deltar återkommande i brandskyddsutbildningar för att få kunskap i hur bränder kan förebyggas och för att kunna agera på rätt sätt om en brand uppstår. Region Östergötland har också skriftliga rutiner för vad som gäller vid brandlarm och vid hantering av brandfarliga ämnen.

Brottsförebyggande arbete

Patienter, besökare och medarbetare ska känna sig trygga och säkra i Region Östergötlands lokaler. Därför arbetar Region Östergötland förebyggande och aktivt på olika sätt för att minska risken för att någon ska drabbas av olika typer av brottslighet när de är i lokalerna.

För att minska risken för brottslighet finns tekniska system som till exempel kamerasystem, låssystem och inbrotts- och överfallslarm. Bevakning, i form av väktare som finns på sjukhusen eller kommer vid larm, är ytterligare en åtgärd för att minska risken för brottslighet.

Region Östergötland polisanmäler de brott som sker.

Medicinteknisk säkerhet

Vid många av de undersökningar som görs och behandlingar som ges inom Region Östergötland används medicinsk teknik. Några exempel på medicinteknisk utrustning är sprutor, kontaktlinser och pumpar för läkemedelstillförsel.

Region Östergötland ser det som mycket viktigt att all hantering av medicinteknisk utrustning sker på ett säkert sätt och att skötsel och underhåll följer de lagar och regler som gäller. I regionens arbete med medicinteknisk säkerhet ingår också utbildning inom området för medarbetare.

Säkra lokaler

Region Östergötlands verksamhet har stor betydelse för människors liv och hälsa och det är viktigt att sjukvården kan drivas på ett säkert sätt. Därför arbetar Region Östergötland aktivt med funktionssäkerhet, som handlar om att de lokaler där vården bedrivs ska fungera på ett säkert sätt. Viktiga funktioner är till exempel el, vatten och avlopp, värme och kyla, inbrottsskydd och brandskydd.

Säkerhetsarbetet handlar om att ha både säkerhetsrutiner och tekniska lösningar. Det handlar även om att utbilda medarbetare så att de ska kunna förebygga risker och veta vad de ska göra om något oförutsett händer, som till exempel ett driftavbrott.

För att minska risken för avbrott och störningar i sjukvården finns olika tekniska reservsystem, exempelvis reservkraftverk för el.

Relaterad information

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier