region-ostergotland

Patientsäkerhet

Region Östergötland arbetar aktivt med patientsäkerhet för att förebygga att vårdskador sker.

En nollvision gäller för vårdskador inom Region Östergötland. Det är avgörande att alla medarbetare aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården och att patientsäkerhet är en prioriterad del av det dagliga arbetet. Arbetet med patientsäkerhet syftar inte till att leta fel hos enskilda individer utan handlar istället om att hitta och lösa underliggande systemfel.

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren, i detta fall Region Östergötland, senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse för föregående år. I den årliga patientsäkerhetsberättelsen redovisar Region Östergötland strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Den beskriver hur regionen under föregående år har arbetat för att hitta, analysera och minska risker i vården.

Patientsäkerhetsberättelsen redogör även för vilka resultat som har uppnåtts. Det kan till exempel handla om att de vårdrelaterade infektionerna har minskat eller ökat eller att nya rutiner har införts för att samla in uppgifter om vårdskador. Vårdpersonalens bidrag i arbetet och hur patienters och anhörigas synpunkter hanteras, beskrivs också.

Patientsäkerhetsberättelse 2023 Pdf, 2.2 MB.

Patientsäkerhetsberättelse 2022 Pdf, 466.1 kB.

Patientsäkerhetsberättelse 2021 Pdf, 1 MB.

Patientsäkerhetsberättelse 2020 Pdf, 697 kB.

Patientsäkerhetsberättelse 2019 Pdf, 666.1 kB.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier