region-ostergotland

Planering och uppföljning

Region Östergötlands politiska organ och alla produktionsenheter använder en gemensam modell för verksamhetsstyrning för att skapa en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. Det skapar en gemensam grund och struktur för planering och uppföljning.

Strategiprogram för Region Östergötland

För varje mandatperiod tar politikerna i regionfullmäktige fram ett strategiprogram för Region Östergötland som beskriver visionen och de politiska målen för de nästkommande fyra åren.

Strategiprogram för Region Östergötland 2022-2026 Pdf, 180.9 kB.

Planering

Treårsbudget med fokusområden

Utifrån strategiprogrammet och planeringsförutsättningar beslutar regionfullmäktige varje år om en treårsbudget med fokusområden (tidigare strategisk plan med treårsbudget). Treårsbudgeten beskriver planen för verksamheten under budgetåret och planen för ekonomin under den kommande treårsperioden. Även mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ingår.

De beskrivna fokusområdena mynnar ut i uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna. Eventuella styrtal som indikerar utveckling inom området finns också med.

Treårsbudget 2024-2026 med fokusområden Länk till annan webbplats.

Årsplaner

I årsplaner beskriver regionstyrelsen och nämnderna hur fokusområden och uppdrag från regionfullmäktige ska hanteras. Där finns även styrelsens och nämndernas budget för verksamhetsåret samt plan för uppföljning av grunduppdraget. I regionstyrelsens årsplan ges även uppdrag till regiondirektören.

Behov och beställningar

Nämnderna ansvarar för att göra beställningar inom sina ansvarsområden utifrån aktuella behov. Region Östergötlands modell för att styra resurser till hälso- och sjukvårdens verksamheter utgår från invånarnas behov som kan bli uppdrag till utförare i överenskommelser, avtal och regelböcker, med eventuell resurstilldelning.

Produktionsenheternas verksamhetsplanering

Beställningarna från nämnderna utgör, tillsammans med regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören, grunden för produktionsenheternas verksamhetsplaner och budget. Verksamhetsplanerna blir sedan styrande i organisationen utifrån produktionsenheternas olika förutsättningar.

Uppföljning

Delårsrapporter

Genom delårsrapporter följer regionstyrelsen och nämnderna löpande upp sina verksamhetsplaner. Uppföljningen sker av både verksamhet och ekonomi. Delårsrapportering sker varje månad. Två gånger om året görs helårsbedömningar, prognoser för verksamhet och ekonomi. Varje produktionsenhet lämnar också delårsrapporter för helårsbedömningen efter april och augusti.

Årsredovisning

Efter varje år beskriver regionstyrelsen och nämnderna årets verksamhet och resultat, både i specifika årsredovisningar och i en gemensam årsredovisning som regionfullmäktige tar ställning till i april. Region Östergötlands årsredovisning beskriver bland annat insatser och resultat utifrån utifrån årets fokusområden. Den ekonomiska redovisningen ger en detaljerad information om regionens ekonomi under året. Exempel på bilagor är Regionfakta och Miljöbokslut. Varje produktionsenhet gör också en egen årsredovisning.

Årsredovisning 2023 Pdf, 7.2 MB.

Relaterad information

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier