region-ostergotland

Intäkter och kostnader

Den största delen av Region Östergötlands intäkter kommer från den skatt som invånarna i Östergötland betalar och bidrag från staten. Ungefär hälften av regionens kostnader är för personal.

Intäkter

Regionskatten är 11,55 procent år 2023. Det innebär att 11,55 kronor av varje hundralapp som en invånare i Östergötland tjänar används till Region Östergötlands verksamhet. Varje invånare i länet betalar i snitt cirka 28 000 kronor per år i skatt till Region Östergötland.

De vårdintäkter som Region Östergötland får kommer från den sjukvård som säljs till andra regioner, främst till Kalmar och Jönköping.

En procent av regionens intäkter kommer från patientavgifter för hälso- och sjukvård. Finansiella intäkter är avkastning på placerade pengar.

Övriga intäkter är sålda varor, till exempel laboratorieprover, och tjänster, till exempel när någon föreläser eller är konsult åt en annan region.

Region Östergötlands intäkter 2022

Intäkter

Andel i procent

Regionskatt och generella statsbidrag

79 %

Övriga statsbidrag

8 %

Vårdintäkter

6 %

Patientintäkter

1 %

Vårdintäkter och patientintäkter tandvård

1 %

Övriga intäkter

5 %

Finansiella intäkter

0 %

Kostnader

Kostnaderna handlar främst om löner, men till exempel också om arbetsgivaravgifter och kostnader för rekrytering och utbildning. En annan stor del av de totala kostnaderna är driftskostnader. Dit räknas bland annat den vård som Region Östergötland köper av andra landsting och regioner, material, IT, service av utrustning och tekniska hjälpmedel.

Nio procent av regionens kostnader är för läkemedel. Finansiella kostnader innebär del av kostnaden för medarbetarnas framtida pensioner.

Kostnadsfördelning under 2022

Kostnad

Andel i procent

Löner

32 %

Arbetsgivaravgifter

10 %

Övriga personalkostnader

5 %

Läkemedelskostnader totalt

9 %

Övriga driftkostnader

34 %

Avskrivningar

5 %

Finansiella kostnader

5 %

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier