region-ostergotland

Social ekonomi och civilsamhället

Dagens samhällsutmaningar kräver nya lösningar. Ofta kan bättre lösningar uppnås genom samarbeten mellan offentlig sektor och idéburen sektor. Överenskommelsen underlättar detta genom att skapa en plattform med ett enhetligt förhållningssätt kring vår relation.

Den Regionala Överenskommelsen i Östergötland är framtagen i den gemensam process mellan Region Östergötland och idéburen sektor i Östergötland under 2018. Överenskommelsen antogs av regionfullmäktige och undertecknades av Region Östergötland och representanter från idéburna organisationer samma år.

Varför ska vi ha en regional överenskommelse i Östergötland?

Den offentliga och den idéburna sektorn har olika roller och funktioner. Region Östergötland och de idéburna organisationerna i Östergötland bidrar alla till ett demokratiskt samhälle och stimulerar samhällsutvecklingen utifrån sina respektive olikheter.

Överenskommelsen är en gemensam avsiktsförklaring avseende samverkan. Den regionala Överenskommelsen i Östergötland är ett dokument framtaget i en gemensam process mellan Region Östergötland och representanter från den idéburna sektorn som ger parterna ett gemensamt förhållningssätt att utgå ifrån.

Inom ramen för den regionala Överenskommelsen kan det offentliga och de idéburna organisationerna föra en kontinuerlig dialog, vilket gör kontaktytan mellan Region Östergötland och de idéburna organisationerna tydligare.

Dialogen inom den regionala Överenskommelsen kan i sin tur öka kvalitén på den välfärd som medborgarna erbjuds. Demokratin stärks genom att dialogen mellan Region Östergötland och de idéburna organisationerna är bred, och tidig samverkan bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar.

Genom den regionala Överenskommelsen får också de idéburna organisationerna lättare att hitta varandra och knyta nya kontakter.

Samverkansfördelar för Region Östergötland

  • Ökad mångfald av utförare
  • Hitta lösningar på framtida samhällsutmaningar
  • Ökat medborgarinflytande och demokrati
  • Bättre tillvaratagande av människors engagemang och drivkraft
  • Nya, effektivare sätt att arbete

Samverkansfördelar för idéburen sektor

  • Ökat inflytande i regionala besluts- och utförandeprocesser
  • Större påverkan på samhällsutvecklingen
  • Icke-vinstdrivande alternativ till entreprenörskap
  • Ökat oberoende och ökad självständighet som röstbärare samt opinionsbildare

Vilka får vara med?

De organisationer från den sociala ekonomin/civilsamhället/idéburen sektor som deltar i processen ska ha ett regionalt perspektiv och bygga på demokratiska värderingar samt vara organisatoriskt fristående från offentlig sektor. Det är upp till varje enskild organisation att ta ställning till om den stödjer och undertecknar Överenskommelsen i sin helhet.

För att ansluta er organisation till den Regionala Överenskommelsen kontakta Helena Balthammar på e-post helena.balthammar@regionostergotland.se.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier