region-ostergotland

Hållbarhetsprogram

Region Östergötlands hållbarhetsprogram visar prioriterade områden och inriktningsmål för arbetet framåt.

Region Östergötlands utmaningar i hållbarhetsarbetet sammanfattas i tre prioriterade områden med underliggande inriktningsmål. Dessa utmaningar kräver bred samverkan och en helhetssyn, vilket går hand i hand med intentionerna i Agenda 2030. Hållbarhetsprogrammet har slutår 2030.

Stärka jämlikhet och jämställdhet

  • Vi arbetar för jämlika och jämställda insatser och utfall
  • Vi är normmedvetna, inkluderande och arbetar för att motverka diskriminering

Ta ansvar för klimatet

  • Vi är klimat- och resurssmarta
  • Vi är energieffektiva och fossiloberoende
  • Vi ställer om till cirkulära flöden

Arbeta för en god hälsa och miljö

  • Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för en stärkt folkhälsa
  • Vi minskar användningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen
  • Vi tar ansvar för en hållbar läkemedelsanvändning
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier