region-ostergotland

Jämlikhet och jämställdhet

Att stärka jämlikhet och jämställdhet är prioriterat i Region Östergötlands hållbarhetsarbete.

Övergripande mål

Vi arbetar för jämlika och jämställda insatser och utfall. De resurser som fördelas och de insatser som görs ska ge ett jämlikt och jämställt resultat för invånarna. För att nå detta krävs rätt förutsättningar i form av till exempel kompetensutveckling, systematik och uppföljning. Målet omfattar därmed både den egna organisationen och i utförande av uppdrag.

Vi är normmedvetna, inkluderande och arbetar för att motverka diskriminering. Det innebär att säkerställa jämlikhet och jämställdhet i våra verksamheter och i kontakten med patienter och invånare, där kommunikation och bemötande är viktigt. Ett mål är också att motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Arbetet ska även inkludera socioekonomi och intersektionalitet.

Barnrätt

Region Östergötland arbetar efter FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. För att främja barn och ungas situation ska barnkonventionen vara vägledande i bemötandet av barn inom Region Östergötlands alla verksamheter och genomsyra alla beslut som tas.

Läs mer om barnrätt på vårdgivarwebben Länk till annan webbplats..

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Alla människor har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. Funktionsrätt innebär rätten för en person med funktionsnedsättning till självbestämmande och full delaktighet.

Funktionsnedsättning definieras som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person. En funktionsnedsättning är någonting som du kan födas med, men också få under livets gång. Funktionshinder däremot är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Ett funktionshinder är alltså något som gör det svårt att delta i samhället fullt ut.

Funktionshinderpolitiskt program för Region Östergötland

Regionfullmäktige har antagit ett funktionshinderpolitiskt program, som sammanfattar Region Östergötlands ambitioner och viljeinriktning inom funktionshinderområdet. Med det funktionshinderpolitiska programmet tar Region Östergötland ställning och intensifierar arbetet att integrera ett funktionshinderperspektiv i alla regionens verksamheter. Programmet är resultatet av ett samarbete mellan Funktionsrätt Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Myndigheten för delaktighet och Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning.

Läs mer om beredningar och råd i Region Östergötland för dialog med olika grupper och organisationer i samhället.

Läs mer om delaktighet och tillgänglighet för alla Pdf, 372.4 kB.

Modellkoncept för jämställdhet

Region Östergötland deltar i det modellkoncept för jämställdhet som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet är att förstärka det jämställdhetsarbete som redan pågår i regionen och att integrera ett jämställdhetsperspektiv i styrning och ledning. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i planering, beslutsfattande, genomförande och uppföljning. Arbetet inom modellkonceptet startades under 2021 och ska pågå till och med mars 2023.

Modellkonceptarbetet innebär att systematiskt jämföra och lära mellan deltagande regioner och kommuner. Exempel på förbättringar som tidigare arbete i modellkonceptet lett till är förbättringar i verksamhetsplanering, budgetprocesser och uppföljningssystem, förbättrade beslutsstöd och rutiner för att säkra ett jämställt bemötande.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och könsstympning orsakar stort lidande och bidrar till fysisk och psykisk ohälsa.

Att vården aktivt ställer frågan om någon är våldsutsatt kan vara avgörande för att personen ska få stöd och behandling. Var fjärde kvinna och var sjätte man har blivit utsatt för våld i en nära relation. Vart tionde barn har upplevt våld i familjen. Vården har en viktig roll att tidigt upptäcka våldsutsatta personer och hjälpa dem till rätt vård, stöd och behandling.

Läs mer om våld i nära relationer på Vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier