region-ostergotland

Variabler i vårddatalagret

Mellan år 1998-2008 finns heltäckande journaldata lagrat i databasen Vårddatalagret (VDL). Här kan du se vilka variabler som finns tillgängliga för Region Östergötland i Vårddatalagret.

Variabler i vårddatalagret.

Variabler

Beskrivning

ATC-kod

Läkemedel i samband med diagnos

Avregistreringsdatum

Dödsdatum

Besöksdatum

Datum då besök i vården ägt rum.

Besöksklockslag

Klockslag då besök i vården ägt rum.

Bidiagnos

Bidiagnoser, ej huvudorsak för vårdkontakten.

DRG

DRG-kod enligt HCFA fram till år 2000 och därefter enligt NordDRG. Från och med 2012 används CC-grupperaren.

DRG-vikt

Nationella vikter för kostnader baserat på kostnader, årsvisa.

Födelseår

Patientens födelseår baserat på personnumret.

Församling

Församlingen patienten var skriven i vid slutenvårdstillfället eller besöket.

Huvuddiagnos

Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut.

Inskrivningsdatum

Datum för inskrivning.

Inskrivningsklockslag

Tid för inskrivning.

Inskrivningssätt

Nationell definition. Kan vara inskriven från ordinärt boende (hemmet), från annat sjukhus/klinik, från särskilt boende.

Kommun

Kommunen patienten var skriven i vid slutenvårdstillfället eller besöket.

Kontakttyp

Olika typer av vårdkontakter.

KVÅ-kod

Åtgärdklassifikation

Kön

Kön

Listad vårdcentral

Den vårdcentral patienten var listad på vid slutenvårdstillfället eller besöket.

Län

Länet patienten var skriven i vid slutenvårdstillfället eller besöket.

MDC

Gruppering av DRG-koderna enligt nationell definition.

MVO-kod

Finns ej för primärvård.

Ny-/återbesök

Ny-/återbesök nybesök/återbesök/indirekt kontakt

PE

Produktionsenhet - närsjukvård, länsövergripande centra, medicinsk service och privata vårdgivare - högsta organisationsindelningen

PEOE

Organisationsenhet - avdelning/mottagning - lägsta organisationsindelningen

Personnummer

eller tillfälliga personnummer (U/F-nummer)

PEVE

Basenhet - vårdcentral/klinik - mellersta organisationsindelningen

Planerad/oplanerad

Om besökskontakten var planerad eller oplanerad.

Specialitet

Anger om vården anger barn-/vuxenpsykiatri, beroende eller primärvård

Sjukhus

Anger på vilket sjukhus vården utförts på.

Ursprung

Ursprung anger från vilket grunddatasystem informationen kommer ifrån.

Utskrivningsdatum

Datum för utskrivning

Utskrivningsklockslag

Tid för utskrivning

Utskrivningssätt

Nationell definition. Kan vara utskriven till ordinärt boende (hemmet), till annat sjukhus/klinik, till särskilt boende eller som avliden.

Vårdgivarkategori

Uppdelning av besökt vårdgivarkategori i öppen vård (kategori av hälso- och sjukvårdspersonal).

Vårdspecialitet

Anger om en enhet är specialiserad på primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, beroende eller vuxenpsykiatri eller ingen av dessa kategorier.

Ålder

Baserat på den ålder patienten hade när besöket skedde eller patienten skrevs in.

Åtgärdsdatum

Datum för KVÅ-koden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier