region-ostergotland

Ansökan om registeruttag från vårdregister

Region Östergötland tillhandahåller information från vårdregister för forskningsändamål. Enskilda forskare, myndigheter och företag som önskar göra registeruttag kontaktar vår utdataenhet.

Rutin för registeruttag

  1. Ta reda på om och hur önskad information registreras registreras. Ta vid behov kontakt med aktuell verksamhet eller Region Östergötlands utdataenhet.
  2. Ansök om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten om data ska användas för forskning på individnivå. För verksamhetsutveckling krävs istället verksamhetschefens skriftliga godkännande.
  3. Skicka in förfrågan om datauttag genom att fylla i blanketten Förfrågan om datauttag Länk till annan webbplats. med så tydlig beskrivning som möjligt av urval, koder och tidsperiod. Interna forskare ansöker via Stöd- och serviceportalen. Externa forskare skickar sin ansökan till Region Östergötlands utdataenhet.

    Etikansökan och Etikprövningsmyndighetens beslut skickas tillsammans med ifylld blankett. Ange kontaktperson och fakturaadress.

  4. När blanketten "Förfrågan om datauttag", etikansökan, samt tillhörande beslut/ verksamhetschefens godkännande kommit in kontrollerar vi att förfrågan om datauttag och etikansökan överensstämmer. Därefter påbörjas arbetet i dialog med forskare.

Handläggning och kostnader

Du som gör en förfrågan om datauttag behöver finnas tillgänglig för frågor och förtydliganden kring uttaget, samt tydliggöra mottagare och överlämning av data. Ny förfrågan besvaras inom 5 arbetsdagar. Hur lång tid ärendet sammanlagt tar beror på komplexitet och tydlighet i utsökning, samt eventuellt andra inblandade myndigheters tillgänglighet. Efter att data har överlämnats har du som forskare en månad på dig för granskning och eventuell reklamation.

Huvudman utanför Region Östergötland debiteras 700 kronor per timme för handläggnings av ärendet; men- och sekretessprövning, utredning och förberedande arbete, samt genomförande av datauttag. Därtill debiteras en administrativ avgift på 1000 kronor inklusive lagringsmedia och överlämning.

Journaldata

Journaldata finns uppdelat i tre olika källor beroende på vilka år förfrågningen gäller:

  • Från 2008 och framåt finns data i Cosmic.
  • Heltäckande journaldata mellan 1998-2008 finns lagrat i databasen Vårddatalagret (VDL). Variabler som är tillgängliga i Vårddatalagret.
  • Från 1974 till 1997 infördes digitalisering av journalsystem löpande och under denna period finns delar av vården lagrade i databas VDL7497. I VDL7497 är informationsmängden begränsad.

Data innan Cosmic hämtas från journalsystemen PAS, Dasis/Adapt och Atis.

Senast uppdaterad

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier