Region Östergötland

Så behandlar vi dina personuppgifter

Region Östergötland behöver i vissa fall behandla personuppgifter om dig när du har kontakt med regionen.

Hur dina personuppgifter behandlas beror på i vilket sammanhang du kommer i kontakt med Region Östergötland. I spalten till vänster hittar du mer information om hur dina uppgifter behandlas, beroende på om du är patient eller om du kommer i kontakt med regionen av någon annan anledning. Dina personuppgifter behandlas i olika IT-system och register.

Dina rättigheter

Du har olika rättigheter när det gäller Region Östergötlands behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och även att begära rättelse eller radering. En annan rättighet är att begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig och att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. De här rättigheterna är dock inte absoluta. Det betyder att Region Östergötland kommer att ta emot din ansökan och ta ställning till ditt önskemål utifrån regelverket i dataskyddsförordningen och andra lagar.

Du kan kontakta Region Östergötlands dataskyddsombud om du vill åberopa dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Du har också alltid rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Registerutdrag

Om du vill ha ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen ska du skriva till
Dataskyddsombudet, Region Östergötland, 581 91 Linköping. Ange ditt namn, personnummer och att du önskar utdrag enligt artikel 15 dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter

Region Östergötland, organisationsnummer 232100-0040, i form av regionstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på något av följande sätt:

Post: Region Östergötland, 581 91 Linköping

E-post: region@regionostergotland.se

Telefon: 010-103 00 00

Region Östergötland har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för anställda, patienter och andra som Region Östergötland har registrerade personuppgifter om. Dataskyddsombudet arbetar med att informera, ge råd och rapportera avvikelser. Sammantaget kan det sägas att uppgiften är att övervaka att Region Östergötland följer dataskyddsförordningen och annan lämplig lagstiftning inom dataskyddsområdet.

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt:

Post: Region Östergötland, Dataskyddsombud, 581 91 Linköping

E-post: dataskyddsombud@regionostergotland.se

Kontakt

Bild på Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

010-103 00 00

e-post

Andra webbplatser