region-ostergotland

Personuppgifter - när du har kontakt med oss i andra ärenden

Region Östergötland behöver i vissa fall behandla personuppgifter om dig när du har kontakt med regionen.

Dina personuppgifter behandlas i olika IT-system och/eller register. Personuppgifterna behövs bland annat för att kommunicera med dig, hantera besök, kontrollera behörighet, sköta underhåll av lokaler och system och för att lämna ut eller överföra handlingar.

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Östergötland får behandla dina personuppgifter: att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Östergötlands myndighetsutövning eller att regionen ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas om dig beror på i vilket sammanhang du kommer i kontakt med Region Östergötland. Det kan vara namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vilka personuppgifter som behandlas bestäms ibland av lagar eller förordningar.

Region Östergötland får i många fall in personuppgifter från dig som söker kontakt med regionen. I vissa fall tar dock Region Östergötland emot personuppgifter om dig från exempelvis ett register, en annan myndighet eller folkbokföringen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Region Östergötland sparar dina personuppgifter så länge det finns behov utifrån ändamålet och minst så länge som lagen kräver.

Personuppgifterna kan komma att sparas längre tid för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål.

Hur sprids dina personuppgifter?

Region Östergötland kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till övriga EU och till tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Personuppgifterna lämnas i så fall ut med stöd av tryckfrihetsförordningen, dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan svensk lag.

Om du har frågor om vilka åtgärder Region Östergötland har gjort för att skydda dina personuppgifter, kan du kontakta Region Östergötlands dataskyddsombud.

Läs mer om dina rättigheter och kontaktuppgifter till regionen

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier