region-ostergotland

Personuppgifter - när du är patient

När du söker vård eller tandvård i Region Östergötland registreras olika uppgifter om dig. Uppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till din vård.

Personuppgifterna behövs bland annat för att Region Östergötland ska kunna erbjuda en god och säker vård. De används också för att kvalitetssäkra regionens verksamhet och kan i vissa fall lämnas ut för forskning.

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Östergötland får behandla dina personuppgifter: att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Östergötlands myndighetsutövning eller att regionen ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas om dig beror på vilken typ av vård du söker. Det kan vara namn, personnummer och kontaktuppgifter. Det kan också vara information om besök på vårdcentraler, sjukhus eller tandvårdskliniker. Vi behandlar också personuppgifter om sjukhusvistelser, undersökningar, behandlingar och diagnoser, om resor i samband med vård samt om ekonomiska transaktioner.

Region Östergötland tar även in personuppgifter från allmänna källor som Folkbokföringen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Region Östergötland sparar dina personuppgifter så länge det finns ett behov utifrån ändamålet och minst så länge som lagen kräver. Uppgifter i patientjournaler sparas i minst tio år. Personuppgifterna kan komma att sparas längre tid för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål.

Hur sprids dina personuppgifter?

Patientjournalen skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen. Det innebär att uppgifter i patientjournalen aldrig lämnas ut till obehöriga.

Den som arbetar i hälso- och sjukvården får bara ta del av journaluppgifter om dig som patient om han eller hon deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Region Östergötland kan komma att lämna ut dina personuppgifter, exempelvis till andra vårdgivare eller till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till övriga EU och till tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Personuppgifterna lämnas i så fall ut med stöd av tryckfrihetsförordningen, dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan svensk lag.

Om du har frågor om vilka åtgärder Region Östergötland har gjort för att skydda dina personuppgifter, kan du kontakta Region Östergötlands dataskyddsombud.

Mer om dina rättigheter och kontaktuppgifter till regionen

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier