region-ostergotland

Katastrofmedicin

En stor grupp människor vid skrivbord, whiteboards och skärmar samarbetar

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping forskar kring och lär ut hur sjukvård ska utföras på effektivast möjliga sätt i akuta situationer med bristande resurser. Det kan handla om stora olyckor eller katastrofer.

KMC har framförallt fokus på områdena traumatologi, katastrofmedicinsk ledning och kvalitetssäkring, informationsstöd och informationsöverföring, triage och prioritering, värdering av katastrofmedicinsk beredskap samt pedagogisk utveckling.

Linköping har en lång tradition av katastrofmedicinsk forskning och undervisning och har för detta arbete placerat sig på den internationella kartan.

Katastrofmedicinskt centrum håller utbildningar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt liksom inom grundutbildningen för läkare och sjuksköterskor.

Fyra inriktningar

KMC har fyra inriktningar:

  • Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap, arbetar före under och efter en särskild händelse.
  • Enheten för katastrofmedicin; utbildning utveckling och övning inom katastrofmedicin, traumatologi, prehospital vård och akutsjukvård.
  • Internationella medicinska programmet- IMP. Återsökning av statliga medel för vård av flyktingar med varaktigt vårdbehov samt kompetensutveckling av medarbetare inom Region Östergötland för arbete i länder med behov av återuppbyggnad av sjukvård och sjukvårdsstrukturer.
  • Säkerhetsenheten och informationssäkerhetsenheten, ansvarar för Region Östergötlands samlade säkerhetsarbete.

Samverkar med myndigheter

KMC samverkar med olika myndigheter som Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Räddningstjänsten samt Polismyndigheten. Samverkan syftar till att öka den gemensamma förmågan vid olika typer av krissituationer.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier