region-ostergotland

Forskningspris till yngre klinisk forskare

Region Östergötland har inrättat ett forskningspris till unga forskare. Syftet med priset är att särskilt uppmärksamma yngre medarbetare som framgångsrikt kombinerar kliniskt arbete med klinisk forskning av hög kvalitet. Den förste att ta emot priset är Daniel Wilhelms.

Priset är tänkt att stimulera medarbetare till en fortsatt klinisk forskarkarriär efter disputation, samt bidra till att klinisk och patientnära forskning bedrivs och implementeras i hälso- och sjukvården.

Priset är utformat som ett personligt pris på 100 000 kronor och ett forskningsanslag till pristagaren på en miljon kronor per år under tre år. Regionstyrelsen beslutade om inrättandet av priset i april 2023. Priset delas ut vart tredje år i samband med en forskningsdag som Region Östergötland arrangerar.

Nominerings- och bedömningsprocess

Nominering till priset kan göras av vårddirektör, centrumchef, verksamhetschef i hälso- och sjukvården och av tandvårdsdirektör, verksamhetschef i tandvården inom Region Östergötland (eller i verksamhet som regionen upphandlat).

Den som nomineras ska vara en kliniskt aktiv forskare under 45 år. Den nominerade ska vara disputerad och ha sin anställning (minst 30 procent) i Region Östergötland.

Priset ges till en forskare och kan inte delas.

Regionstyrelsen beslutar om pristagare efter förslag från en priskommitté bestående av forskningsdirektören i Region Östergötland (ordförande), dekanus vid medicinska fakulteten Linköpings universitet, tre externa ledamöter utanför Region Östergötland, samt två representanter för patient- och invånarintressen utsedda av rådet för patient- och invånarmedverkan.

Bedömningen görs utifrån vetenskaplig kvalitet och klinisk relevans. Vid lika bedömning ska patientnyttan vara utslagsgivande. Följande kriterier ingår i bedömningen:

  • nydanande och originalitet
  • patientnytta och samhällsrelevans
  • forskningsinsats, samarbeten och spridning av resultat.

Forskningspriset 2023

Regionstyrelsen beslutade den 27 september att tilldela 2023 års forskningspris till yngre forskare till Daniel Wilhelms, överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping samt, bland andra akademiska meriter, docent och adjungerad universitetslektor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid Linköpings universitet.

Motivering 2023 års pristagare

”Daniel Wilhelms tilldelas Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare för att han på kort tid etablerat sig som en framgångsrik forskningsledare med nydanande forskning i gränssnittet mellan sjukvård, grundforskning och teknik samtidigt som han tagit en aktiv ledarroll i akademiseringen av akutsjukvården och dess integrering i regionens universitetssjukvård. Daniel Wilhelms forskning har potentiellt stor nytta för de över två miljoner patienter som varje år söker en akutmottagning i Sverige.”

Läs mer i nyhet:

Regionens nya forskningspris går till forskare inom akutsjukvård

Prisutdelning vid forskningens dag

Pristagaren mottar forskningspriset samt håller en kort populärvetenskaplig presentation av sin forskning, i samband med Forskningens dag i Region Östergötland den 20 november 2023.

Forskningens dag 2023

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier