region-ostergotland

Revision

Revisorerna är utsedda av regionfullmäktige att granska och pröva den kommunala verksamheten enligt kommunallagen och god revisionssed.

Revisorerna prövar årligen om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna och styrelsen är tillräcklig. I uppdraget ingår även att granska verksamheten i de regionägda bolagen, de regionkommunala stiftelserna samt finansiella samordningsförbund.

Den årliga granskningen består av tre delar: grundläggande granskning, fördjupad granskning samt granskning av delårsrapport och årsredovisning. Inför varje revisionsår prioriteras, utifrån en riskanalys, ett urval av granskningsinsatser och dessa beskrivs i en revisionsplan. Granskningarna dokumenteras i revisionsrapporter som även redovisas för regionfullmäktige.

Arbetet sker i enlighet med god revisionssed som är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs.

God revisionssed i kommunal verksamhet (skr.se) Länk till annan webbplats..

Grundläggande granskning

I den grundläggande granskningen inriktar vi oss på att översiktligt bedöma måluppfyllelsen samt om styrelse eller nämnd har en tillräcklig styrning och kontroll för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter.

Läs de grundläggande granskningarna Länk till annan webbplats.

Fördjupad granskning

En fördjupad granskning görs där riskanalysen visar på stora risker och där den grundläggande granskningen inte anses vara tillräcklig. Dessa granskningar är avgränsade och inriktade på en viss verksamhet, process eller rutin.

Läs de fördjupade granskningarna Länk till annan webbplats.

Granskning av delårsrapport och årsredovisning

Vid granskning av delårsrapport och årsredovisning görs en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om dokumenten är upprättade i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Läs granskningar av delårsrapporter och årsredovisningar här Länk till annan webbplats.

Integritet och oberoende

Region Östergötland har tio revisorer som är formellt och sakligt oberoende i förhållande till den verksamhet de granskar och dess personal. För att säkerställa självständighet väljer revisorerna själva angreppssätt för granskningens genomförande, gör analys och bedömningar samt prövar och uttalar sig om ansvarsutövandet för styrelse och nämnder. Varje revisor är också självständig i förhållande till övriga revisorer. Uppdraget genomförs objektivt utan att ta ovidkommande hänsyn och revisorerna är partipolitiskt neutrala i uppdraget. Revisorernas oberoende prövas löpande.

Kontakt

Porträtt på Per Petersén
Per Petersénordförande revision
Per Jamesonvice ordförande revision
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier