region-ostergotland

Kemikalier

Vissa kemikalier och kemiska produkter är ofarliga, medan andra kan ha en negativ inverkan på både miljö och hälsa.

För att minska risken för att miljö och hälsa påverkas negativt arbetar Region Östergötland på två olika sätt. Dels genom att undersöka samband mellan miljöfaktorer och hälsa, dels genom att försöka minska användningen av farliga kemikalier och kemiska produkter i den egna verksamheten.

Region Östergötland bedriver forskning och gör utredningar som kan handla om människor som har utsatts för miljögifter, luftföroreningar och allergiframkallande ämnen som kan kopplas till olika typer av sjukdomar eller besvär. Det kan också handla om att bedöma hur stor risk dessa människor har att få en viss typ av sjukdom. Riskbedömningarna och forskningsresultaten används av olika myndigheter vid samhällsplanering eller vid sanering.

I Region Östergötlands verksamheter används olika sorters kemikalier och kemiska produkter. I sjukvården används till exempel desinfektionsmedel och diskmedel och inom den laboratoriemedicinska forskningen hanteras flera olika kemikalier. Det finns även kemiska ämnen i vårdens förbrukningsmaterial och i material och produkter som används och installeras vid nybyggnation och vid renoveringar av regionens fastigheter.

Genom kartläggning, registrering och riskbedömningar arbetar Region Östergötland systematiskt med utbyte av skadliga kemikalier, där fokus är på ämnen som är cancerframkallande eller som påverkar arvsmassan eller fortplantningen. Här är upphandling ett viktigt verktyg för att ställa krav om information om innehåll och om att inte farliga ämnen ska förekomma i till exempel förbrukningsmaterial som kommer i kontakt med patienter.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier