region-ostergotland

Universitetssjukvårdskommittén och beredande råd

Region Östergötland och Linköpings universitet samverkar för att stärka forskningen inom det medicinska området. Vi vill stärka och stimulera forskning, utbildning, kompetensförsörjning i våra verksamheter.

Region Östergötland är en ALF-region

ALF står för Avtal om Läkarutbildning och Forskning. ALF är ett avtal mellan staten och vissa regioner om samarbete gällande utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Region Östergötland och Linköpings universitet har, i enlighet med beslut i nationella ALF-avtalet, tecknat ett regionalt avtal (RALF) om läkarutbildning och forskning med Region Jönköpings län och Region Kalmar län. Det finns även ett anknytningsavtal till dessa regioner som beskriver förhållanden och villkor för en decentraliserad läkarutbildning och publicering vid upplåtna enheter.

Beredning av frågor kring forskning och universitetssjukvård som rör hela Sydöstra sjukvårdsregionen sker i Forskningsrådet och beslut tas i Universitetssjukvårdskommittén (USK).

Universitetssjukvårdskommittén (USK)

USK ansvarar för det övergripande samarbetet enligt riktlinjer och ekonomiska ramar som presidiesamråd, fakultetsstyrelse och regionstyrelse beslutat om. USK beslutar om gemensamma frågor som:

  • Tillämpning av ALF-avtal
  • Klinisk forskning och utveckling
  • Evidensbaserat kliniskt utvecklingsarbete
  • Grundutbildningarna vid den medicinska fakulteten på Linköpings universitet
  • Fortbildning och specialistutbildningar
  • Hälso- och sjukvårdens personal- och kompetensförsörjning
  • Universitetssjukvårdsenheter

Beredande organ

USK har fyra beredande organ som också kan ta initiativ till att arbeta med relevanta frågor.

Forskningsrådet

Bereder ett brett spektrum av forskningsfrågor. Här diskuteras gemensamma intressen för Region Östergötland, Linköpings universitet, Region Kalmar län och Region Jönköpings län.

Utbildnings- och kompetensrådet

Bereder ärenden till USK som exempelvis relaterar till utveckling av utbildning, verksamhetsförlagd utbildning och handledning av studenter.

Rådet för hälso- och sjukvårdsutveckling

Bereder ärenden som system för vård- och forskningsdata, högspecialiserad vård, kunskapsstyrning och innovation.

Rådet för patient- och invånarmedverkan

Rådet för patient- och invånarmedverkan är rådgivande och bereder frågor till USK. Syftet är att stärka patient-, närstående- och invånarperspektivet inom hälso- och sjukvården, samt vid den medicinska fakulteten.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier