region-ostergotland

Universitetssjukvård

Region Östergötlands universitetssjukvårdsenheter, med Universitetssjukhuset i Linköping i spetsen, driver utvecklingen av en hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Universitetssjukvårdens kärnverksamhet innehåller utöver ordinarie vård även forskning, utbildning och utveckling.

Universitetssjukvård enligt ALF-avtalet

I det nationella avtalet om läkarutbildning och forskning, ALF-avtalet (2015), är parterna överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning och utveckling. Regionerna är ansvariga för hälso- och sjukvården. Staten är ansvarig för den utbildning som leder till läkarexamen, forskarutbildningen och forskning som bedrivs på berörda universitet.

Den del av hälso- och sjukvården som betecknas som universitetssjukvård är en gemensam angelägenhet för regioner och universitet. Båda parter deltar i organisation och ledning av universitetssjukvården för att skapa goda förutsättningar för forskning, utbildning och hälso- och sjukvårdsutveckling.

Universitetssjukvården ska kännetecknas av hög kvalitet, regionernas uttalade uppdrag för forskning och utbildning, innovativ kultur och en incitamentsstruktur för kunskapsutveckling. Regioner och universitet ska gemensamt besluta om vilka enheter som uppfyller kvalitetskraven och får bedriva universitetssjukvård.

Vart fjärde år genomför Socialstyrelsen en utvärdering av universitetssjukvården på uppdrag av regeringen. Den senaste utvärderingen genomfördes 2022.

Universitetssjukvårdsenheter i Region Östergötland

En verksamhet kan ansöka om att bli en universitetssjukvårdsenhet (USV-enhet). De som uppfyller Socialstyrelsens framtagna miniminivåer, samt tillägg enligt Regionalt avtal om läkarutbildning och forskning (RALF), kan av Universitetssjukvårdskommittén utses till en USV-enhet.

För att utses och behålla statusen som USV-enhet krävs ett långsiktigt strategiarbete med stark akademisk förankring i verksamheten. Därför uppmanas USV-enheter att kontinuerligt självvärdera sin verksamhet för att upprätthålla miniminivåerna för universitetssjukvård. Enheter med USV-status får särskild tillgång till ALF-medel för forskning och har möjlighet att via Linköpings universitet bedriva forskarutbildning inom verksamhetens ämnesområde.

Centrumcheferna, med stöd av forskningscheferna, har det yttersta ansvaret för universitetssjukvårdsuppdraget vid sina respektive centrum. Verksamhetscheferna är ansvariga för USV-enheternas strategiska arbete.

Lista på universitetssjukvårdsenheter i Region Östergötland

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier