region-ostergotland

Risk- och säkerhetsarbete, SAMS

Region Östergötland och Linköpings universitet (LiU) samverkar sedan länge i frågor av gemensam betydelse rörande utbildning, forskning och hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Ett samarbetsavtal inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet (SAMS) har tagits fram. Syftet är att:

  • Samverka i gemensamma frågor gällande arbetsmiljö, miljö och säkerhet, samt att verka för dialog, informations- och erfarenhetsutbyte för att förbättra båda parters arbete inom områdena.
  • Säkerställa en organisation för gemensamma ställningstaganden, beslut, informationsöverföring och övrigt av betydelse inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Samordning av arbetsmiljöfrågor

Många medarbetare inom Region Östergötland och Linköpings universitet uträttar arbetsuppgifter inom den andra partens respektive ansvarsområden. Parterna bedriver arbete på gemensamma eller parallella arbetsplatser och den som bedriver den huvudsakliga verksamheten har en skyldighet att säkerställa samordning av arbetsmiljöfrågor. SAMS-avtalet innehåller bilagor angående samordningsansvar.

SAMS-organisationen

SAMS-organisationen består av en styrgrupp och en strategisk grupp.

Styrgrupp, SAMS

Ninnie Borendal Wodlin (Region Östergötland) och Per Dannetun (Linköpings universitet) är växelvis ordförande för styrgruppen. Sammanträder minst två gånger per år.

Strategisk grupp, SAMS

Karin Ramstedt (Region Östergötland) och Hanna Wessman (Linköpings universitet) är växelvis sammankallande för den strategiska gruppen. Sammanträder minst tre gånger per år.

I den strategiska gruppen träffas representanter från Linköpings universitet och Region Östergötland för de olika sakområden som ingår i samarbetet. Dessa är; arbetsmiljö, biosäkerhet, brandskydd, kemikaliehantering, laboratoriesäkerhet, miljö, strålskydd och säkerhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Karin RamstedtMiljöstrategSäkerhets- och miljöenheten
Hanna WessmankoordinatorLinköpings universitet
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier