region-ostergotland

E-hälsa - samråd vård och omsorg

E-hälsoarbete i samverkan mellan samtliga kommuner och Region Östergötland.

E-hälsa och välfärdsteknik utvecklar välfärden – genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, använda resurserna mer effektivt och skapa större delaktighet.

I mars 2016 kungjorde regeringen "Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård". Visionen utgår från att:

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

I Östergötland sker arbetet kring e-hälsa i samverkan på två sätt:

  1. Genom övergripande samverkansprojekt i länet där kommunerna och Region Östergötland i första hand samverkar för att uppnå de gemensamma målen för e-hälsa i länet. Samverkan sker också med andra inom och utom länet såsom den sydöstra sjukvårdsregionen, universitet, intresseorganisationer och leverantörer.
  2. Genom kommungemensam samverkan inom e-hälsa och välfärdsteknik och implementering av nya arbetssätt och teknik för att utveckla och stärka verksamheterna.

Att arbeta med e-hälsa innebär att utveckla verksamheten med hjälp av digitala verktyg till stöd för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Samverkan inom e-hälsoområdet sker bland annat inom ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO).

Arbetet med e-hälsa ingår i samhällets digitalisering och är därmed också en del av Digital agenda för Östergötland.

Definitioner

E-hälsa

Innefattar i bred bemärkelse användning av informations- och kommunikationsteknologi med utgångspunkt i Världshälsoorganisationens hälsodefinition ("ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande").

E-hälsobegreppet omfattar i detta sammanhang all socialtjänst som bedrivs av staten, kommunerna eller i enskild verksamhet, hela hälso- och sjukvården samt i tillämpliga delar tandvården.

Välfärdsteknologi

Definieras som kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga.

Digitalisering

Begreppet innefattar både informationsdigitalisering, dvs. processen där analog information förs över till digitalt format, och samhällelig digitalisering, dvs. den större samhällsprocess där olika former av IT-stöd integreras allt tätare i verksamheter och påverkar dem i grunden.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier