region-ostergotland

Samråd vård och omsorg

Samråd vård och omsorg mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland, är en beredning under länets social- och omsorgsnämnder och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd.

Samråd vård och omsorgs har följande övergripande uppdrag ifrån huvudmännen Region Östergötland och länets 13 kommuner:

  • Att vara ett organ för samråd och överläggningar i vård och omsorgsfrågor mellan regionen och länets kommuner.
  • Att vara huvudmännens gemensamma organ för ledning och styrning av länsövergripande utvecklingsarbeten och aktiviteter samt ha ett kunskapsuppdrag gentemot huvudmännen. Kunskapsuppdraget består av aktiviteter för gemensam kunskapsstyrning och kunskapsutveckling och ger därmed möjligheter att lägga grunden för gemensamt politiskt agerande. Detta kan exempelvis ske genom temakonferenser och kunskapssammanträden.

Samrådet består av förtroendevalda från Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd samt ordförande för kommunernas omsorgs- och socialnämnder eller motsvarande

Annicki Oscarsson (KD), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland, är ordförande för samrådet. Vice ordförande är Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden i Linköpings kommun och tillika ordförande i socialnämndsordförandenätverket S13.

Som processtöd i samrådets sekretariat finns folkhälsovetare Lovisa Bjöörn, Region Östergötland, och länssamordnare Camilla Salomonsson, Linköpings kommun. Dessa utgör också sekretariat för ledningsgrupp vård och omsorg.

Ledningsgrupp vård och omsorg

Organisationsskiss som visar samråd vård och omsorg överst, under denna ledningsgruppen och under den nära vård som fokusområden. Under finns tre områden där nätverk etableras efter behov: Att växa upp, mitt i livet och att åldras.

Ledningsgrupp vård och omsorg utgör tjänstemannadelen i den regionala samverkans- och stödstrukturen.

Ledningsgrupp vård och omsorg utgörs av länets social-/vård-/omsorgschefer inom kommunerna samt regionens centrumchefer inom närsjukvården, primärvården, Psykiatricentrum och Barn- och kvinnocentrum, samt hälso- och sjukvårdsdirektör och processtöd från Regionledningskontoret och Länssamordnare vård och omsorg.

Ordförande och vice ordförande från 1 januari 2023 till 1 december 2023 är socialchef Sara Waernér, Åtvidabergs kommun och närsjukvårdsdirektör Helén Lövborg, Region Östergötland.

Temakonferenser

Som en del i den gemensamma kunskapsstyrningen och kunskapsutvecklingen anordnas varje år temakonferenser. Temakonferensernas innehåll följer de arbetsområden som Samråd vård och omsorg arbetar med eller andra högaktuella ämnen där behov finns av gemensam kunskapsbas.

Temakonferenserna erbjuder inblickar i arbete som pågår runt om i länet och ibland från nationellt arbete. Innehållsmässigt speglas alltid perspektiv från brukare/patienter/befolkning, profession och forskning. Inbjudan går ofta ut till en bred publik: politiker, tjänstepersoner, profession, forskning och brukarföreträdare.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier