region-ostergotland

Kansallisten vähemmistöjen kulttuuri ja kulttuuriperintö

Mahdollisuuksien luominen Ruotsin kansallisille vähemmistöille näiden kulttuurin, kulttuuriperinteen ja kielen säilyttämiseksi, näkyville tuomiseksi ja kehittämiseksi sisältyy pitkäjänteiseen työhön moninaisen kulttuurielämän luomiseksi. Vähemmistölain tavoitteena on Routsin kansallisten vähemmistökielten ja kulttuurien suojeleminen ja edistäminen niin, että ne pysyvät elävinä. Tämä työ sisältyy myös demokratian ja ihmisoikeuksien hyväksi tehtävään työhön.

Yhdessä muiden toimijoiden kanssa tehtävät panostukset tiedon ja osaamisen kehittämiseksi ovat tärkeitä kansallisia vähemmistöjä koskevan lain laajemmaksi ymmärtämiseksi, kuten myös pyrkimykset löytää toimiva neuvonpitorakenne näille kysymyksille. Itä-Götanmaan alue pyrkii yhdessä Itä-Götanmaan lääninhallituksen kanssa levittämään tietoa ja edistämään vähemmistöjen kulttuuria.

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet Itä-Götanmaan alueen kulttuurisuunnitelmassa

Itä-Götanmaan alue on laatinut viisi strategista priorisointia vuosien 2020–2023 kulttuurisuunnitelmassaan. Ensimmäisessä strategiassa on kyse demokratian ja osallisuuden edistämisestä. Jokaisen on voitava vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen. Tällainen mahdollisuus on oltava sekä yksityisenä henkilönä että aatteellisen osallistumisen eri muodoissa. Tämän kulttuurisuunnitelman voimassaolon aikana Itä-Götanmaan alue haluaa:

  • löytää uusia tapoja kansallisten vähemmistöjen kielten ja kulttuurien esille tuomiseksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa
  • pyrkiä siihen, että ne toimijat läänin alueella, joilla on alueellisia kulttuuritehtäviä, edistävät vähemmistöjen kulttuuria ja kulttuuriperintöä yhdessä muiden asianomaisten ryhmien kanssa
  • lisätä tiedon levittämistä yhdessä muiden kanssa.

Bokstart-hanke Itä-Götanmaalla

Bokstart on valtakunnallinen panostus, jonka kohderyhmänä ovat pienten lasten (0-3 vuotta) vanhemmat ja muut heille läheiset aikuiset. Hankkeen tarkoituksena on antaa virikkeitä kielen varhaiseen kehitykseen. Bokstart pohjautuu kansankirjastojen, lasten terveydenhuollon ja esikoulun yhteistyöhön. Kaikkien näiden tehtävänä on toimia pienten lasten kielen kehittämiseksi. Hankkeeseen sisältyy myös kansallisiin vähemmistökieliin liittyviä panostuksia.

Valtakunnallisesti haettavat varat, tehtävät ja verkostot

Itä-Götanmaan alue kuuluu kansalliseen verkostoon, josta Valtion Kulttuurineuvosto (Statens Kulturråd) on vastuussa ja jossa vähemmistöjen kulttuuri on painopisteessä. Kulttuurineuvosto julistaa vuosittain haettaviksi myös projektivaroja, joita voivat hakea vain kansallisten vähemmistöjen yhdistykset, järjestöt ja laitokset.

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen (Institutet för språk och folkminnen) tehtävänä on vaikuttaa vähemmistökieliin kohdistuviin panostuksiin ja jakaa valtionavustuksia sellaisten projektien ja panostusten luomiseksi, joiden avulla yhä useampi saa luotua yhteyden omaan kieleensä. Näitä varoja voi tavallisesti hakea vuosittain joulu-tammikuussa. Ruotsin elokuvainstituutti edistää elokuvien saatavuutta kansallisilla vähemmistökielillä.
Ruotsin kansalliskirjasto (Kungliga Biblioteket) on käynnistänyt panostuksen kirjastotoimintaan kansallisilla vähemmistökielillä. Tähän panostukseen sisältyy myös sähköinen palvelu "Bläddra", joka on sovellus, jossa on e-kirjoja saamen ja romani chibin kielellä ja sen varianteilla. Hankkeen pitkäjänteisenä tavoitteena on, että sovelluksessa on myös kirjallisuutta suomeksi, jiddišin kielellä
ja meänkielellä.

Ruotsin elokuvainstituutti pyrkii edistämään lapsille ja nuorille tarkoitettujen elokuvien saatavuutta kansallisilla vähemmistökielillä. Lähtökohtana on ajatus, että tuotanto, jakelu ja näyttö sekä elokuvaperinnön ja elokuvapedagogiikan saatavuus voivat olla merkityksellisiä vähemmistökielien säilyttämiseksi niin vähemmistöryhmille itselleen kuin myös vähemmistöryhmiä koskevan tiedotuksen luomiseksi ja levittämiseksi. Elokuvainstituutista on mahdollisuus hakea varoja elokuvapedagogisiin projekteihin, elokuvien esitykseen ja versiointeihin. Vuonna 2021 viimeiset hakupäivät ovat 10. helmikuuta, 15. helmikuuta, 15. huhtikuuta, 1. syyskuuta ja 15. marraskuuta.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier