region-ostergotland

Svårupptäckt sjukdomstillstånd hos barn undersöks i ny avhandling

Det är svårt att upptäcka barnreumatism som har satt sig i käkleden. Om sjukdomen inte upptäcks i tid så kan både tillväxt och funktion i käken påverkas negativt. Nu visar ny forskning på flera faktorer som på sikt kan förbättra diagnostiken.

Barnreumatism eller juvenil idiopatisk artrit (JIA) är ovanligt, runt 200 barn insjuknar årligen i Sverige. De flesta leder i kroppen kan drabbas av den autoimmuna sjukdomen.

– När inflammationen har satt sig i käkleden kan man få ont, känna stelhet eller få svårt att gapa. Men barn är ofta symtomfria även vid en pågående käkledsinflammation, berättar Alexandra Dimitrijevic Carlsson, specialist i bettfysiologi i Folktandvården Östergötland.

Vill underlätta tidig upptäckt

Om sjukdomen inte upptäcks i tid så kan tillväxten och funktionen påverkas i käken. Bland annat kan barnet få en liten underkäke och snett eller öppet bett. Därför är det angeläget att hitta metoder för att upptäcka en pågående inflammation, något som Alexandra Dimitrijevic Carlsson vill bidra till.

Hon har nyligen disputerat vid Malmö universitet och har i sin avhandling undersökt hur smärta och funktion i käksystemet hör ihop med andra faktorer hos patienten. Fynd från magnetkamerabilder visar till exempel ett tydligt samband med inflammation i käkleden.

Studier av psykosociala faktorer visade även att stress, depression och oro har betydelse, och det är viktig kunskap för både tandvården och sjukvården enligt Alexandra Dimitrijevic Carlsson.

– Stress, smärta och immunförsvar hör ihop, vilket gör det viktigt att också stötta barnen i deras psykiska mående, säger hon.

Möjlig identifikation via saliv

Ett annat intressant fynd var att förhöjda nivåer en viss biomarkör i saliven, cytokinen IL-6, verkar ha ett samband med inflammatorisk aktivitet i käkleden.

– Det kan alltså vara en biomarkör som gör det möjligt att identifiera sjukdomen utan att ta ett blodprov, säger Alexandra Dimitrijevic Carlsson.

Mer om barnreumatism och forskningen

  • Idag saknas validerade kriterier för att identifiera käkledsinflammation, vilket försvårar att sjukdomen upptäcks och kan behandlas.
  • Avhandlingen, The Temporomandibular Joint in Juvenile Idiopathic Arthritis – Psychosocial, Clinical, Imaging and Parotid Saliva Biomarkers, handlar om hur smärta och funktion i käksystemet är relaterat till en generell inflammationsaktivitet, psykosociala faktorer, biomarkörer i saliv och blod samt fynd från magnetkamerabilder.
  • 45 patienter med barnreumatism har ingått i studierna, samt 16 personer i en frisk kontrollgrupp.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier