region-ostergotland

Skada vid ändtarmens slutmuskel i samband med operation (RÖ 2024/1618)

Chefläkare Tatiana Jaklovska vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2024/1618

Patient fick skada av ändtarmens slutmuskel i samband med akut operation på grund av blödning. Reoperation har inte kunnat återställa muskelfunktion. Patienten fick bestående men i form av ofrivilligt läckage.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Tatiana Jaklovska, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-05-29: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-16788/2024

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier