region-ostergotland

Dålig funktionalitet patientlarm (RÖ 2023/14306)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/14306

Händelsen rör en situation där ordinarie patientlarm slutade fungera på en vårdavdelning. Reservrutin initieras genom mobilt kallelsesystem. Systemet har dock otillräcklig räckvidd och fungerar suboptimalt. Under denna period påträffas en patient livlös på avdelningen. Medarbetare försöker påkalla kollegors uppmärksamhet via det mobila kallelsesystemet men får inte metoden att fungera, vilket kan ha fördröjt initiering av HLR.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-05-30: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-16791-2024

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier