region-ostergotland

Fördröjd diagnos och behandling av malign sjukdom (RÖ 2024/14309)

Chefläkare Tatiana Jaklovska vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/14309

Patient har utretts för besvär relaterade till matsmältning med bland annat radiologiska undersökningar. I samband med diagnostisk utredning uppmärksammas att tumören avbildades vid tidigare genomförd skiktröntgen men inte noterades. Diagnostik och behandling av cancer sjukdom var därmed fördröjd.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Tatiana Jaklovska, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-05-23: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-15645/2024

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

Inledningsvis konstaterar IVO att den anmälda händelsen uppmärksammades av vårdgivaren i juni 2023 och att anmälan inkom till IVO den 5 maj 2024. Av 3 kap. 5§ patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att en anmälan ska göras snarast efter det att händelsen inträffat. I detta fall har vårdgivaren inte uppfyllt detta krav.

I övrigt framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier