region-ostergotland

Fördröjd diagnos och behandling (RÖ 2024/721)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria

Diarienummer: RÖ 2024/721

Händelsen rör en person som söker akutmottagningen efter ett falltrauma i hemmet. Undersökningar ger misstanke om sepsis och patienten överförs till US då det föreligger ett behov av vård på en högre vårdnivå. Patienten vårdas som utlokaliserad patient till en av sjukhusets intensivvårdsavdelningar. Hög belastning och brister i överrapportering gör att bedömningar, definitiv diagnos och behandling blir fördröjda. Patienten avlider i bilden av en septisk chock orsakad av en allvarlig mjukdelsinfektion.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-05-13: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-12003/2024

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier