region-ostergotland

Allvarlig läkemedelsreaktion (RÖ 2024/2310)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2024/2310

Patient som inkommer för elektiv röntgenundersökning där kontrast ska ges. Vid undersökningen drabbas patienten av en allvarlig allergisk reaktion på kontrastmedlet och det framkommer under utredningen att vederbörande sannolikt reagerat på kontrastmedel även vid tidigare undersökningar utan att detta dokumenterats tydligt. Likaså identifieras brister i larmrutinerna i samband med det inträffade.

Händelsen är internutredd och handlingsplan för att förebygga liknande händelser i framtiden har upprättats.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-05-02: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-11556/2024

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier