region-ostergotland

Försenad diagnos av blodpropp i armen (RÖ 2023/14308)

Chefläkare Tatiana Jaklovska vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/14308

Patienten drabbats av stroke och efter primär bedömning på hemsjukhuset fördes till regionsjukhus för ställningstagande till neurointervention. Vid återkomst till hemortssjukhus uppdagas att patienten i samband med insjuknande i stroke fick även ischemisk skada i vänster arm som förblev odiagnostiserad i det akuta förloppet både på hemorten och på regionsjukhuset. Ytterligare en transport till högspecialiserad vård för åtgärd av kritisk ischemi. Det är oklart om funktionen i armen och handen kommer att bli helt återställd.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Tatiana Jaklovska, 010-103 00 00


Beslut

Datum 2024-05-27: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-10447/2024

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier