region-ostergotland

Risk för allvarlig vårdskada, lång handläggningstid på akutmottagningen (RÖ 2024/973)

Chefläkare Erik Stenvkist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2024/973

20-åring med medfödd funktionsnedsättning och assistans dygnet runt, inkommer akut pga ökad krampbenägenhet. Hanteras långvarigt på akutmottagning under mer än 16 timmar med upprepade kramper med så pass täta intervall att sövning övervägts tidigt i förloppet.

Utifrån den långa handläggningen på akutmottagningen och de risker det medfört har internutredning utförts och handlingsplan upprättats.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-03-22: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienummer: 3.1.1-07933/2024.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

Inledningsvis konstaterar IVO att den anmälda händelsen uppmärksammades avvårdgivaren 24 september 2023 och att anmälan inkom till IVO den 20 februari 2024. Av3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att en anmälan ska göras snarast efterdet att händelsen inträffat. I det här fallet anser IVO att vårdgivaren inte uppfyllt detta krav.

I övrigt framstår vårdgivarens åtgärder och slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier