region-ostergotland

Fördröjd diagnos (RÖ 2024/1225)

Chefläkare Erik Stenkvist meddelar att en anmälan enligt lex Maria har gjorts.

Diarienummer: RÖ 2024/1225

Patient med sammansatt sjuklighet, där en hudförändring tas bort, utan att den borttagna förändringens art analyseras. Ett sår tillväxer på platsen och först 5 månader senare opereras patienten på nytt , varvid man konstaterar en hudcancer som ej kan tas bort i sin helhet.

Händelseförloppet har utretts och åtgärdsplan upprättats. Händelsen har i huvudsak inträffat hos annan vårdgivare och utretts av dem. Vårdgivaren har auktorisation inom vårdval primärvård i Region Östergötland.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-01-29: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-46747/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier