region-ostergotland

Skada vid kateterisering (RÖ 2023-13139)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/13139

Relativt frisk patient med en känd mindre, lokal prostatacancer, inkommer akut pga av en tids avtackling. Konstateras ha en urinretention och därav följande njurpåverkan. Läggs in på vårdavdelning, där det vid kateterisering av urinblåsan uppstår en skada på urinröret. Den uppkomna skadan ledder till att patienten får en blodförgiftning som kräver intensivvård.

Internutredning samt handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta: Chefäkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-02-13: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-06110/2024

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier