region-ostergotland

Läkemedelsöverdosering inom slutenvård (RÖ 2023/12232)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/12232

En patient som vårdas på psykiatrisk avdelning för suicidskydd. Patienten hittas medvetandesänkt och det framkommer att patienten under några dagar samlat sina tabletter och i suicidsyfte tagit all sin samlade medicinering. Patienten kräver i och med det inträffade vård på en högre vårdnivå för observation.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-02-01: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-06050/2024

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier