region-ostergotland

Missad uppföljning som leder till försenad diagnos av cancer (RÖ 2023/13171)

Chefläkare Tatiana Jaklovska vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/13171

Patient med behandling på grund av symptomgivande prostataförstoring genomför kontroll av prostataspecifikt antigen (PSA). Bedömning av värdet tar inte hänsyn till tidigare insatt medikamentell behandling och uppföljning uteblir. Klinisk utredning och provtagning vid årskontroll bekräftar spridd cancersjukdom.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Tatiana Jaklovska, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-04-08: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-02624/2024

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier