region-ostergotland

Operation på fel nivå (RÖ 2023/12411)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/12411

En patient ådrar sig i samband med en olycka en fraktur på halskotpelaren med indikation för stabiliserande kirurgi. Patienten opereras av erfaren kirurg men postoperativ röntgenkontroll bekräftar att operationen skett en nivå högre än planerat. Patienten opereras dagen därpå på rätt nivå komplikationsfritt.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-01-10: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-47762/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier