region-ostergotland

Fördröjd utredning av kranskärlssjukdom (RÖ 2023/11628)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/11628

Patient med en del kända riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom, söker sin vårdcentral i december 2022 och efter arbetsprov beslutas i samråd med hjärtspecialist vid årsskiftet 2022/2023, om fortsatt utredning med skiktröntgen av hjärtats kranskärl inom 2 till 3 månader. Den 29 september 2023 påträffas patienten avliden i sitt hem och utredning visar att dödsfallet beror på hjärtsjukdom, utan att undersökning av hjärtats kranskärl skett.

Internutredning och handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist. 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-01-11: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-47782/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier